is toegevoegd aan uw favorieten.

Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den Bijbel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij kunnen niet anders. De nood is ken, is ons opgelegd.

Wat dunkt u, G. H. zouden wij geen vrijmoedigheid hebben om voort te gaan ?

Is niet in dit schriftwoord ons recht en het recht onzer schole gevindiceerd ?

Zouden wij niet met vrijmoedigheid mogen danken en bidden ?

Het is ons dan gebleken, dat wij mogen, ja moeten doen, hetgeen wij aanvangen dorsten, dat onze hoogeschool met den Bijbel volle recht heeft te bestaan.

Doch wat mag en moet, kan daarom nog niet.

Er doet zich dus een nieuwe vraag voor, kunnen wij bouwen ? Wij vingen aan ja, maar zullen wij kunnen voortgaan tot de voleinding ?

Op het onderzoek naar ons recht, volgt dat naar onze kracht.

Een' hoogst gewichtige vraag van zeer actueel belang.

Het is altijd geraden om eer men den bouw aanvaardt de kosten te overrekenen, om eer men ten strijde trekt, de krachten en middelen tot aanval en^ verweer te monsteren, om te weten, dat welslagen mogelijk zal zgn.

Doch in het bijzonder is dit plicht, als het geldt een reuzenbouw als de Eifeltoren of de brug die het eilandenrijk met het continent zal verbinden, of als het geldt een kamp tegen een overmachtigen wederpartijder.

En juist in zoodanig geval bevinden wij ons met onze vereenigiug en school voor »Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag".

Hetgeen wij durfden maar ook moesten aanvangen, is een reuzenarbeid, de strijd, waarin wjj gewikkeld zijn, is een naar allen schijn voor ons gansch hopelooze.

Immers zal onze school beantwoorden aan haar roeping, zal zij de gewenschte en noodzakelijke vruchten dragen, dan moet door haar leeraren en kweekelingen in elk vak van wetenschap gearbeid worden uit een beginsel, met een doel, naar een methode, geheel tegengesteld aan de beginselen en doeleinden waaruit en waartoe, en in menig opzicht gansch anders dan de methode waarnaar gedurende de laatste honderd jaren gearbeid is.