Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, maar zoolang gij staat onder de tooVermacht van Mammon, zoekt gij Gods koningschap en wat daartoe behoort, niet. Gij zoekt, hetzij gij arm zijt of rijk, onder de hoede van Mammon, het geld en het goed dezer aarde uw leven veilig te stellen. En juist dit werpt de onrust der jagende en knagende bezorgdheid u in het hart. Klein-geloovig, Gods zorg voor u wantrouwend, zoekt gij vruchteloos uw zekerheid voor heden en toekomst in wat u die zekerheid toch nimmer vermag te geven: uw stoffelijk bezit, uw aardsche goederen, uw geld.

En toch, gij kunt niet God dienen èn den Mammon. Gij kunt Gods koningschap niet zoeken en tegelijk ,,alle deze dingen". Evenmin als iemand tegelijk twee tegenovergestelde richtingen kan inslaan. En het zal bij u eerst in orde komen en gij zult eerst dan midden in uw zorgen uw bange bezorgdheid kwijtraken, wanneer gij u onvoorwaardelijk aan God toevertrouwt en uw leven uitsluitend aan zijn dienst toewijdt.

Dat is de beslissing, waarvoor inzonderheid deze tijd ons allen, heel de Christenheid, met geduchten ernst plaatst: God dienen öf den Mammon; het koningschap Gods zoeken óf „alle deze dingen"; der wereld wil doen óf Gods wil doen; wilt ge: God wantrouwen óf ons aan God toevertrouwen, en dus: óf in onze zorgen omkomen óf onbezorgd zijn.

Luisteren wij dan naar Jezus' woord. Volgen wij zijn roepstem. Grijpen wij dan Gods Vaderhand aan en maken wij een vrijmoedig gebruik van zijn uitnöodiging: werpt al uw bekommernis op Mij, want Ik zorg voor u. Wentelt uwen weg op den Heere en vertrouwt op Hem; Hij zal het maken. Weest niet bezorgd! Maar zegge heel uw ziel tot uw Vader, die in de hemelen is:

'k Wil U alles overgeven, Al mijn zorgen, groot en klein.

'k Weet, dat G' in dit moeilijk leven Raad en Helper mij zult zijn.

Amen.

Sluiten