Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijst, en gij zoudt liet dus ontegenzeggelijk goed keuren, dat wij ons casu quo van dat »regt" en die »wet" bedienden. Welnu, het doel der opgewekte beweging is immers niets anders, dan dit alleen geweest. Men wilde slechts maatregelen van voorzorg nemen, dat regt en wet niet in nachtelijke stilte, door een trouweloos Ministerie, zonder dat iemand onzer het vermoedde, voor goed ter zijde werden gesteld. Hoe kunt gij dan die beweging zoo afkeuren ?

Ik leg hier de pen neder zonder den panegyricus, dien gij ten slotte onder den titel »de kracht van het regt" op uwe kerkgemeenschap houdt, te willen volgen. Afkeuring verdienen de daarin doorschemerende, half geuite half verzwegene bedreigingen, met beroep op het zielental der Eoomschgezinden in ons land, waarvan wij ons gedurig herinnerd zien, dat zij tweevijfde deel deibevolking uitmaken. Zij spellen ons den toon, die ras zou worden aangeslagen, ware die verhouding eens omgekeerd. God verhoede dien ommekeer voor altijd, schoon wij ook des ondanks niet vertwijfelen zouden. Evenwel, het voordeeligst en gemakkelijkst voor u ware zeker, dat wij gehoor gaven aan den wensch, door u ten.slotte uitgedrukt, en als een eenig man dat Rome huldigden, dat in deze bloeijeiide gewesten zooveel behagen heeft. Maar als gij wilt, dat wij van den wonderboom zullen komen eten, waarvan de Paus en de hostie de beide doodelijke wortels, bedrog en bijgeloof de heillooze vruchten zijn, laat ons dan vooraf van u vernemen mogen, wat wij daardoor in 't belang eener ware vroomheid en zielsrust vooruit zullen hebben boven de zielverkwikkende vrucht, die wij uit het onvervalschte Evangelie nu genieten.

Sluiten