Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beantwoording heeft gevonden. En zoo gij er uw beginsel niet op toepast, zal het, zonder u, toch tot beslissing worden gebracht, maar dan in u vijandigen geest.

Mijn tweede waarschuwing is, dat ge toch nimmer uw zoo kostelijke organisatie moogt laten verslappen. Ze staat thans op haar hoogtepunt, en uw trouwe opkomst uit meer dan vijfdehalfhonderd kiesvereenigingen is u getuige van haar krachtigen bloei. Een zure druif voor wie haar gelaakt en gehekeld hebben, maar ons door meer dan eene andere partij met leede oogen benijd. Die organisatie heeft een publiek meeleven onder u gewekt, waarvan voor dertig jaren niemand gedroomd had. Ze heeft uw kleine groep tot een intensieve macht gevormd, waarmee vriend en tegenstander rekent. En ze heeft, last nol least, zulk een nobel korps van trouwe, ernstige, terdege geoefende mannen onder uw plaatselijke leiders doen opstaan, dat heel uw actie, vrij gezegd, nu reeds schier heel het land door vanzelf loopt. Van klem of druk van bovenaf op u uitgeoefend bestaat dan ook schijn noch schaduw. Veeleer krimpt de handeling van uw Centraal Comité al meer tot het onmerkbare in. En nu reeds mag dankbaar geprofeteerd dat, al ontvielen u straks door den dood de oudste uwer raadslieden, dank zij uw voortreffelijke organisatie, de antirevolutionaire partij ongeschokt en ongedeerd haar rustige ontwikkeling zou kunnen voortzetten. Wat mij in 1873, toen we voor het eerst in Comité optraden, als ideaal voor oogen zweefde: Een Calvinistisch-politiek leven in autonome plaatselijke actie tierend, het is thans feitelijk, en ik dank er God voor, bereikt. Het eenige wat u nog ontbreekt, en dit mag ik u niet verzwijgen, is een doeltreffende regeling om uw krijgskas steeds gevuld te houden, want ook bij deze worsteling blijft geld één der zenuwen van den oorlog. Maar ik wanhoop er niet aan, of ook dit kwaad zult ge door volharding te boven komen. En goede organisatie zal u ook hierbij ten tooverstaf zijn.

Sluiten