Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans is compleet verschenen:

Geschiedenis der Wetenschappen

beschreven door Dr. J. D. BIERENS DE HAAN; Dr. H. J. F. W. BRUGMANS; R. CASIMIR; Dr. F. M. G.DE FEYFER; Prof. Mr. I. HENRI HYMANS; Dr. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG; Prof. G. MANNOURY; Prof. Mr. H. U. MEYBOOM; Dr. J. DU SAAR; Dr. M. J. SIRKS; Prof. Mr. S. R. STEINMETZ; Mr. Dr. H. J. TASMAN.

Compleet in 2 deelen, te zamen 522 bladzijden, met uitvoerige Naam- en Zaakregisters, è 1 52.— ing.; f 2.60 gebonden per deel.

INHOUD deel I: Geschiedenis van het Wijsgeerig Denken (Bierens de Haan); Psychologie (Brugmans); Taalwetenschap (de Josselin de Jong); Physica en Chemie (Snijders); Pedagogiek (Casimir); Godgeleerdheid (Meyboom).

INHOUD deel II: Geschiedenis der Biologische Wetenschappen (Algemeene Biologie; Plantkunde; Dierkunde) (Sirks); Geologie, Palaeonthologie en Anthropologie (Sirks); Sterrenkunde (du Saar); Wiskunde (Mannoury); Staathuishoudkunde (Tasman); Statistiek (Tasman); Rechtswetenschap (Hymans); Geneeskunde (de Feyfer); Volkenkunde (Ethnographie; Ethnologie) (Steinmetz); Sociologie (Steinmetz).

Tot nu toe heeft in onze taal ontbroken een boek, dat — wat den inhoud betreft geheel „bij" — den beschaafden leek zoowel als studeerenden kan dienen om zich op gemakkelijke wijze te oriënteeren m den ontwikkelingsgang der voornaamste wetenschappen,

In dit werk, door deskundigen samengesteld en dus volkomen betrouwbaar, is vooral gestreefd naar vermijding van het „te veel", van te veel namen, en te veel jaartallen; — alleen wat dienen kan om de groote lijnen te doen zien wordt medegedeeld. Een uitvoerig naam-en zaakregister verhoogt de bruikbaarheid van dit boek.

Elk deel vormt een afgerond geheel.

UITGAVE DER' HÖLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN

Van Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga zijn bij de Hollandia=Drukkerij te Baarn mede verschenen:

De zin van liet Christelijk Leerstuk in verband met den oorsprong des Christendoms

Prijs f 0.45

Religie en Wetenschap

(Stenogram van een Voordracht) f 0.45

Sluiten