is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenigheid, want zij worden eerst genoemd, en daaraan, door een „mitsdien," de Formulieren verbonden.

Nu is het bekend, hoe bevreesd al de Professoren van Kampen voor dat artikel 2 waren; o. a. heeft Dr. Bavinck daar het zijne meermalen van gezegd. Neen, dat artikel onderteekenden zij nooit! Volgens dat „standpunt der Vereeniging zijn confessioneel en wetenschappelijk met elkander in strijd," zeiden zij nog in 1901. Zich van te voren binden aan het onbekende, wie zou dat willen? En bovendien: verklaarde niet Dr. Bouwman, dat die formule „onvolledig, onduidelijk en onwetenschappelijk is?" Wanneer eens een paar Hoogleeraren iets voor Gereformeerd „beginsel" verklaarden, moesten dan de andere voor ongereformeerd verklaard worden?

En zulk een artikel, dat juist zoo indertijd gesteld is, om ook een ethisch getinte Professor in zekere faculteit te kunnen benoemen, zal men indragen in 't leven der Gereformeerde Kerken; haar onderwijs ter opleiding van bedienaren des Woords daaraan onderworpen maken, en onbekende beginselen nevens en boven de Belijdenis aanvaarden? Dat is der Kerken Christi onwaardig!

Immers, er staat in het voorstel-Bavinck, dat de Hoogleeraren zullen verklaren, het aangegeven standpunt in art. 2 van de statuten te aanvaarden. Maar, alsof zij zich-zelven daarin niet vertrouwen, en de verantwoordelijkheid zeiven niet op zich durven nemen, gaan zij schuilen achter de Kerken; want zij zullen van de Kerken daartoe de vrijheid ontvangen. Met willen en weten der Kerken dus dat standpunt aanvaarden! Zoo sleept dit artikel van het voorstel-Bavinck de Kerken ook in die lastige kwestie. Ja, de Kerken, die vrijheid moeten geven, aanvaarden mitsdien daardoor zelve ook dat ongelukkig standpunt!

Een doekje voor 't bloeden wordt er verder op gelegd door de Generale Synode te laten zeggen, dat naar haar oordeel de onderteekening van Art. 2 der Statuten hetzelfde beteekent als de onderteekening der For-