Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zulk een door mijne volmaakte gehoorzaamheid een erfgenaam der heerlijkheid geworden. En dus volgens ook hunne namen. Ik verloste Loth van de schuld en verdoemenis die hij zichzelve door zijne bloedschande op den hals had gehaald.

idem. Ik verloste David van de wraak, die hem zou vervolgd hebben door zijn overspel en moord.

Hier zijn ook Salomo, Manasse, Petrus, Magdalena en vele andere, alle in dit boek vermeld. Ja, hier zijn hunne namen, hunne zonden en hunne behoudenis te zamen opgeteekend, opdat gij lezen en weten moogt, welk een Zaligmaker Hij is en Hem in de wereld er de eere van zou geven, want, waarom zouden deze dingen anders opgeteekend zijn, dan om zondaren te toonen, wat Hij doen kan, tot de loi en heerlijkheid zijner genade?

En het is wel opmerkelijk, gelijk ik boven zeide, dat zij maar weinig van de zaligheid der kleine zondaren in Gods boek vinden, omdat dit aan het doel niet zou beantwoord hebben, te weten; de roem des Zoons Gods en tot grootmaking van Zijn naam.

Wat zou de reden zijn waarom Christus de afwijzing der aanzienlijken zoo spoedig aannam, die in de grootheid dezer wereld waren, en Hij zoo hard werkte om diegenen, welke aan de heggen en aan de wegen waren op te zoeken (gelijk de gelijkenis in Luk. 14 ons toont), dan om den rijkdom der heerlijkheid zijner genade tot zijn lof bekend te maken, dit zeg ik, is er de reden van.

Zij die land, jukossen en hunne bruiloftsvreugde hadden, waren genoodigd; maar zij verontschuldigen zich en dat werd aangenomen. Maar wanneer Hij met de ergste moet handelen zegt Hij tot zijne dienstknechten: gaat uit en breng ze hier. „Gaat haastelijk uit in de straten en wijken der stad en brengt de armen, verminkten, kreupelen en blinden hier in". En zij deden het, en Hij zeide weder, gaat in de heggen en struiken, dwingt ze om in te komen, dat mijn huis vol worde, Luc. 14 : 19—23.

De armen, verminkten, lammen, neggekruipers en struikrovers moeten gedwongen worden om in te komen; deze zullen indien zij zalig worden, Zijne verdienste meerder luister bijzetten.

Sluiten