Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genade en de verdienste en het lijden van Zijnen gezegenden Zoon Jezus Christus. Maar zullen zij al die gedachten en woorden en redeneringen der goddeloozen, voor den troon Gods doen zwijgen? Zonder twijfel, en zij zullen hen van voor Zijn aangezicht doen gaan, met het grootste schuldgevoel, dat op het geweten der menschen kan liggen. Wat zou hunne ziel meer doorwonden, dan dit: ik heb door mijne eigene dorre, enge onwaardige, weinig waardeerende gedachte, aan de liefde en bekwaamheid van Christus om mij te verlossen, mij zeiven een eeuwige verdoemenis op den hals gehaald. Het is waar, ik was een verschrikkelijk zondaar, niet een van hen leide zulk een slecht leven als ik; maar dit zou mij niet belet hebben, om mij met Christus te verzoenen. Ik zie nu, dat er velen de heerlijkheid Gods zijn ingegaan, die eertijds zoo slecht waren als ik; maar zij werden door het geloof behouden, en ik ben door het ongeloof verdoemd.

Ellendige, die ik ben! Waarom gaf ik het verlossend bloed van Christus de eere niet? Waarom werpt het mijne ziel niet neder voor Zijn genadestoel, om barmhartigheid te krijgen? Waarom oordeelde ik Zijne macht om mij te verlossen, voor de rechtbank van mijne redeneringen en voor de stem van een schuldig geweten? Waarom nam ik geen toevlucht tot het heilige woord Gods? Waarom las en bad ik niet, opdat ik verstaan mocht, hetgeen ik nu ontdek, dat God mildelijk geeft en niet verwijt, Jac. 1 : 5.

Men kan met rede denken, dat de ongeloovige wereld in stukken gescheurd zal worden voor den rechterstoel van Christus; o!het uitspreken: „het zal Sodom verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan hun," zal beter verstaan worden, Luc. 10 : 8—12.

Die reden staat daarom vast, namelijk; dat Christus wanneer Hij zijne genade in de eerste plaats aan de grootste der zondaren nu aanbiedt, de mond van alle onbekeerden, in dien oordeelsdag gestopt zal worden, en alle verontschuldiging zal afsnijden, die zij zullen trachten in te brengen (door de gedachte dat hunne zonden te groot waren) waarom zij niet tot Hem kwamen.

Ik heb dikwerf over de oordeelsdag gedacht, en hoe God wel

Sluiten