is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaar en vermeerder uwe Kerk, verstoor de werken des duivels, en alle geweld, dat zich tegen U verheft, mitsgaders alle booze raadslagen, die tegen uw heilig Woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Ps 143 : 10. Leer my uw welbehagen doen, want gij zyt mijn God;, uw goede Geest geleide mij in een effen land! Matth. 6 : 33. Zoek eerst het koninklijk Gods en zijne gerechtigheid en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ps. 51 : 20. Doe wel bü Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Ps. 129 :6. Laat ze beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten. 2 Sam. 15 : 31. O Heere! maak toch Achitophels raad tot zotheid. Rom. 16 : 20. De God des vredes zal den satan haast •nder uwe voeten verpletteren 1 Cor. 15 : 28. Wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden Dien, die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God

alles in allen.

ZONDAG 49.

Vraag 124. Welke is de derde bede?

Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde. Dat is: geef dat wij en alle menschen onzen eigen wil verzaken, en uwen wil, die alleen goed is, zonder eenig tegenspreken, gehoorzaam zijn, opdat alzoo een iegelijk zijn ambt en beroep zoo gewillig en getrouw moge bedienen en uitvoeren, als de engelen in den hemel doen.

Matth. 16 : 24. Jezus zeide tot zijne discipelen: zoo iemand achter Mjj wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij. Luc. 22 : 42. Vader! of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen: doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. 1 Cor. 7 : 24. Een iegelijk, waarin hij geroepen is, broeders, die blijve in hetzelve bij God Ef. 4 : 1. Wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt. Ps. 103 : 20, 21. Looft den Heere, zijne engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Looft den Heere, al zijne heirscharen, gij zijne dienaars, die zijn welbehagen doet.