Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;J- zegd, dat Heiltje-moei plagt te zeggen: de men' !>chen zijn te braaf om bekeerd te worden. Bos'«■ ton zegt: „de hemel zal vol zijn van schelmen,, k hoeren, dieven en vagebonden, doch vrijgemaakt e- door het bloed des Lams;'' het is wat te zeggen dat de menschen hun best zoo doen om beter' et te worden, en wij moeten werkzaam zoeken te 'i zijn om slechter te worden, en met al die schuld »• en onreinheid vluchten naar den Heere Jezus, om ;l met Zijne geregtigheid bedekt en door Zijnen Geest 1' gereinigd te worden. Wij hebben in ons verbonds!• hoofd Adam geheel en al Gods heilig beeld veris loreh wij kunnen den peilloozen staat van onzen st diepen afval van God niet doorgronden, er is geen :ti grond in de put van ellende, en dat wil de H.

Geest hier aan al de uitverkorenen leeren, en ■I' waartoe? opdat de dure prijs, dat Goddelijk rantI soen van dien dierbaren H. Jezus, de regte schatf' ting in uwe en mijne ziel zoude krijgen, gelijk > met geen menchentong is uit te spreken, en mij 'P dunkt, ik zie uit uwen brief dat de II. Jezus voor i uw zielsoog al eenigzins geopenbaard wordt, daar f gij Hem toch hebt mogen te zien krijgen in het ■■ dragen van 's Vaders toorn en van het gewigt ?j der zonde, 't welk Hem zoo smartelijk, viel, dat 6 zijn zweet werd als groote droppelen bloeds en Hem in Zijne bange zielesmart deed uitroepen: „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?"' • Begint gij soms niet zoo eens iets te vatten van 'i dat geheim, waarom Gods kinderen zoo veel met ? hunnen liefdevollen H. Jezus op hebben 't welk r een Augustinus deed uitroepen: „mijn liefste is : gekruist!" en voorwaar, het is geene blinde liefde waarmede zij zooveel op hebben, o neen! zij kun-

Sluiten