Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omnibus oma turn voluisti excellere rebus • quo magis aeternnm da dictis, diva, leporem. effice ut interea fera moenera militiai 30 per maria ae terras omnis sopita quiescant: nam tu sola potes tranquilla pace iuvare mortalis, quoniam belli fera moenera Ma vors armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se reicit aGtörno dovictus vulnere amoris 5 35 atque ita suspiciens, tereti cervice reposta, pascit amore avidos, inhians in te, dea, vi'sus, eque tuo pendet resupini spiritus ore. hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto eireumfusa super, suavis ex ore loquellas 40 funde petens placidam Romanis, incluta, pacemnam neque nos agere hoe patriai tempore iniquo' possumus aequo animo nee Memmi clara propago talibus in rebus eommuni desse saluti.

DE WERKING VAN DEN WIND.

(eerste'betTnse^ ^ ?ietS ni"tS' maar alles uit primonlia

^eerste beginselen d. i. atomen) ontstaat en dat omgekeerd niets dat

bestaat geheel verdwijnen, tot niet worden kan, maar inTnne primordia

°Pgel0St wordt" hem echter kunnen tegenwerpen dalervan

litteratuur en zeer kieskeurig in de Romeinsche, zoo als Cicero van hem zegt. 28. quo magis, omdat het voor uwen Memmius bestemd is dien gij met zoovele gaven hebt toegerust, zoodat hij hooge eïïchen stellen zal aan mijn gedicht. - 29. moenera militiai, oude vormen voor mune ra militiae. L. Gr. § 91. A. - 33. Men denkë zichMnr* in eenigszins schuine houding achterover aan Venus' boezem li^-end terwijl zij eene zittende houding heeft; zoo richt hij zijne blikken on' ïaar gelaat en buigt dus zijn ronden, schoon geëvenredigden (teres) hals nog een weinig achterover (reposta). — Let op reicit 34 repost-i 35

^enTÓndé^worpën'^e3^ 'ie2e h°Uding is MarS --hteloos aa^

positu"zirmP857~ ^«P0ll8ta = reP?s't«; ™o dikwijls postus = gij, goddelijke, uover hem'hembuiglld. - 41.' h'oc paYA a?terrX'e

"Lr 0z'iine688/ld ? ^ Z,J'tiS mTiU-ik ■-^rhdd teb^alen

woedde Z ff'rn M t oosten de derde Mithridatische oorlog woedde (vs. 29 en 30) en Memmius volkstribuun was, of het einde van 5{ toen Caesar consul en Memmius praetor designatus was en de staat hevige beroering verkeerde, daar de senaatspartij met Cicero Mem-

Caësar verznetteen "« 7^ tege" de democratisch« wetsvoorstellen van oaesai verzette. — 43. desse, i. e. deesse. Vgl. Cic. Catil. 1,3- nos

nos, consules desamus (rei publicae). '

i*

Sluiten