is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van alle de heelkundige operatien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPERATIEN. 91

Als ik de fonde in de blaas wil brengen, laat ik den lijder op zijn,bed, of op den kant van het

nard dergelijken gekogt, die ze voor de zijnen en dus voor eeneFranlche uitvinding uitgaf. Een bewijs vandeweini. ge letterkundige kennis der Franffchen. 'In' Engeland hebben zij ze ook reeds. De-meeste oefenende Heelmeesters welken ik over deze uitvinding heb hoörenfpreekén, hou' den ze niet voor zeer gebruikbaar, en de reden, diezijer van geeven, dat zij namelijk in de warmte uitzetten, dat 21] breeken en (lukken in de blaas kunnen teruglaaten , fchijnt mij veel gewigt te hebben. L. [ Het gevaar, dat de heer LUDWiG in het gebruik der buigzaame Catheters fchijnt te -Iteilen, blijkt bij ons zo volledig niet. We! is waar, dat de wijze, waar op de heer macquer dezelve allereerst vervaardigde , zie Hifi. de FAcad. R. des Sciences de Paris Année 1768. pag. 209, & fuiv., zeker niet geheel van gevaar ombloot was; dan hier in heeft de beroemde theden voorzien. Zie den aangehaalden briefCdoor LuDwio>an den Hoogleeraar Richter ; en tot beter gebruik daar van heeft de konstminnende D. van Gesscher dezelve tot meerder

volmaaktheid gebragt. Deze Catheters wordenbereid

■ait óeveeriragtige harst van Caijenne, welke mdenapbtha iJttrioIi of in de Spiritus AZiberens Frobenii ontbonden is Met deze ontbinding beftreeken de heeren Macquer en theden hunne daar toe bereide vormen; dan de fpoedige drooging dézer harst deed hunne Catheter* altoos eene ongelijke gedaante aanneemen. Dit gebrek heeft de heer Gesscher dusdanig verbeterd, „ Ik vuile, zegt hij, eene „ glazen buis, die de lengte heeft van een voet, en eene „ middenlijn van 9 of 10 lijnen, met de ontbonden harst „ van Caijenne, een gouden draad, diemet zijdebekleed „ en om een ijzeren (laaf van behoorlijke dikte én lengte' „ llangtrekkig, en met de uiterfie naauwkeurigheidgewon! „ den is, doe ik bij herhaaling in deeze buis nederzakken „ endaar uitgaan, tot de ganfche oppervlakte der metaa„ lenbuis, gelijkelijk, en dik genoeg gedekt is met de harst. » , etcee"en ander' ik Wil zeggen, de Metaalen buis en „ de Staaf, aan een draad opgehangen, laat ik zoo lang „ vereenigt blijven, tot het harstagtig bekleedzel der eerste „ eenen genoegzaamen trap van vastheid gekreegen heeft. Ds