is toegevoegd aan je favorieten.

Hollandsche pleit-zaal, of Magazyn van singuliere processen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

dér en Oom Paternel Corneïh en Abraham " Plas; Dat zy Suppliante geduurende twee " of drie Jaren mee volkomen Confenc, on? derling genoegen, en onder wederzydfche ,' approbatie van Ouders en Vrienden een ordentelyke verkeering gehouden hebbende, 'j met zekeren meerderjaarigenjongmanigenaamd „ Karei Courtel, Makelaar wonende binnen de Stad Amjlerdam, ten zulken effecte dat dee„ ze Converfatie ten gevolge gehad hebbende , het Contracteeren van Sponfalia of " Trouwbelofte tusfchen de voornoemde Ka„ rel Courtel ter eenre, en de Suppliante ter „ andere zyde, onder fpeciaal beding dat het voorgenomen Huwelyk binnen de tyd van „ een Jaar en zes weken tusfchen de Contra„ henten zoude worden voltrokken, op pcene „ dat de Contracteerende Party welke zoude „ willen difficulteeren, deeze iblemneele Vei„ bintenis na voorgaande aanmaninge op den bepaalden tyd te volorengen ,ten behoeven „ van het Diaconie Huis deezer Plaatze zou„ de verbeuren, en vervolgens gehouden zyn „ te betalen , een fomma van een duizend „ Silvere Ducatons, gelyk hiervan manifestelyk Confteeten kan uit de Copy authenticq van de onderhandfche Acte van'1 rouw. „ belofte ten deezen geannexeerd: Dat hoe „ zeer de meergemelde Karei Courtel, niette„ genftaande alle minnelyke interpellatien aan de zyde van de Suppliante gedaan , tot V, nog toe in gebreeke gebleven was , het voorfz. folemneel Engagement ten opzichte , van de Suppliante gelyk behoord had te * vervullen, maar boven dien door de. Nonprestatie van dezelve Trouwbelofte de bë', dongen Geldboete ten behoeven van bet ,, Diaconie Huis deezer Plaatze, onder ver,, fcheiden frivole Voorwendzelen voor als .. nog geweigerd heeft uit te keeren, de Sup' „ plian-