is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van Guiana, en een bericht van de rivieren en plantagien Berbice, Essequebe en Demerary. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Mé)

tiet iicliaerri is vierkant, 'zynde eik der zyden omtrent derde halven duim lang. Zy hebben éèri groot aental pooten, (*) en twee groote fcharen in vorm en gedaente, gelyk aen die der Zee~ krabben; Hun fchael is of van eene vuil witte $ bf van eene blaeuwachtige couleur, op verfchillende plaetzem Zy hebben een lekkeren doch eenigzins aerdachtigen fmaek, en worden van als le de bewoners, zoo wel Blanken, als Indianen' 6n Negers, veel gegeten;

De Slangen , als de naestèri ih rang volgen» de $ vorderen thands onze overweging. Ongelukkiglyk maekt derzelver zeer groot aental én ver-

fchef.

„ bekvvaerri vërblyf te bereiken, tevreden, dat zy hunne verloren leden, wanneer zy van fchael veawisfelen; we„ derkrygen. Ook laten zy 't zich welgevallen velé van „ hunne overige leden' te verliezen, om flechts hun ganf'ï, fche lichaem te behouden, doch zy ftaen daervan ech,j tér ongaerner en met meer tegenftribbelirig af; naer maté ,i derzelver aental vermindert."

„ Als dé Krab vet en tot zyn volle grootte gekomen is; jj zoo overtreft hy alles in fmakelykhcid van zyn merg; ÓF5, fchoon dit echter een weinig bitter is, doch het wélk' hem niet alleen in 't algemeen aengenamer van finSeki maer öok ongemeen gemaklyk te verteeren maekt. Zy fi worden veel gekookt en heel opgedifcht; doch doori, gaends' gebraden, wauneer zy op voomamë tafels kü)f men." Nat. Hift. of Jamaica p. 423. (Hoögd; Vft&ï.}' £*) Geen krab heeft er meer dan agt; (H; V.J

h i