is toegevoegd aan uw favorieten.

Almelosche brieven, betreffende de zwevende geschillen aldaar en strekkende ter verdediging der burgery van Almelo tegens de Almelosche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN.

?7

confirmeerd, zy als dan de zaak niet zouden hebben gerenvoieerd, maar de judicature aan zich behouden, en dus dat zy Ridd. en Sted. tot deze ten vollen berechtigd oordeelden. Door welke verklaringen van twee zich geformeerd hebbende partyen , en dus van de volle vergadering der Staaten, dan ook onlochenbaar bewezen wordt dat Mr. Racer geen recht heeft gehad om renvoy te eisfchen , en de rechtbank van Ridd. en Sted. in dezen als incompetent te wraken.

Op welke gronden de meerderheid der Heeren van de Ridderfchap met de meerderheid der Heeren Gedeputeerden der Stad Zwolle begrepen hebben eene zaak, die by expres beding en ftipulatie ten overftaan en met Confent van Heeren Gecommitteerden uit Ridd. en Sted. aan de judicature dezer Vergadering gebragt en onderworpen was , naar goedvinden of te kunnen aan zich houden of renvoyeren naar de ordinaris rechtbank , moeten wy betuigen niet te kunnen ontdekken , en durven nochtans niet onderftellen dat het niet adviferen der overige Leden van Ridd. en Sted. naar hunnen zin , 't welk als eene reden in de Refolutie voorkomt, de eenige zal zyn geweest: Ook moeten die disfentierende Heeren deze gronden niet doorzien of ten minsten onbeftaanbaar geoordeeld hebben, alzo zy op 't kragtigfte daar tegen hebben genrotefteerd en hunne aantekening gereferveerd , het welk Mr Racer verzuimd heeft by de Refolutie te laten drukken.

Was de Burgery het Exceptions fchrift der Vrouw van Almelo behoorlyk in handen gedeld zo zoude zy door veel bewyzen hebben kunnen bevestigen , by Ridd. en Sted. haare bezwaren met recht te hebben gebragr, en daar toe hebben kunnen aanvoeren , hoe de Heeren van Almelo zelve meermalen deze Vergadering over verfchillen met de Ingezetenen hebben geadieerd £loe_ook Voormaals niet anders begrepen is, of by Convenant van 1660 waren de 'quaeftien over

alle