Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 51I

zwijgt, kort om niets dergelijks, 't welk ook minder waardigen verkrijgen kunnen. Door uw geheugen , Romeinen ! zullen mijne daaden bewaard blijven, door uwe gefprekken zullen zij in roemrijkheid toenemen, door uwe gedenkfchriften zullen zij tegen het geweld des tijds beveiligd en vcrfterkt worden; en ik oordeel, dat deze zelfde dag, en het welzijn dezer ftad, en de gedachtnis van mijn Confulfchap vereeuwigd heeft. Altijd zal men verhaalen, dat 'er op een en hetzelfde tijdftip twee Burgersin dit Gemeenebest geweest zijn, waarvan de een de grenzen van uw gebied niec bij de eindpaalen der aarde, maar bij die der lucht gefteld, de ander den zetel van dat gebied behouden heeft. — Doch daar de toeftand en het lot van mijne daden niet dezelfde zijn met die van hun, die buitenlandfche oorlogen gevoerd hebben , om dat ik leeven moet met hun, welken ik overwonnen en te onder gebragt heb , zij daar en tegen hunne vijanden, of gedood of beteugeld, verlaten hebben: zoo is het uwe zaak, Romeinen! te zorgen, dat, wijl anderen van hunne daaden voordeel trekken, mij de mijne

niet

VI.

SOEK

Vil.

JOOFDST. .

f, voor C.

62. '. van R.

690.

\

Sluiten