Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUW. s5

bet grootfte getal niet meer dan twee Pramien; voor het tweede getal niet meer dan drie pramien , voor het derde getal niet meer dan vier pramien , voor het vierde getal niet meer dan z« pramien, voor het vyfde getal «wef meer dan *m» pramien, zullen uitgedeeld worden;zullende, indien 'er nog meerdere meededingers in gelyken rang mogten gevonden worden , de pramien naar eevenredigheid tusfehen dezelven moeten worden verdeeld; doch zal ook geene pramie, zelfs in t min/Ié of vyfde getal worden gegeeven, dan aan hem , die ten minften tien Kalveren op gemelde wyze, en voor eigene reekening zal hebben ingeënt.

De tyd, nopens het verrichten deezer inentingen, zal moeten worden bepaald van de publycque 'uitfehryvinge deezer pramien af, tot op primo December 178 .

De berichten aangaande de inentingen , de gevolgen van dezelven , als mede, de bewyzen dat alles voor eigen rekening is gefchied, in te leveren voor ultimo December 178 ,

57. a. Aan den geenen , die een zeker middel aan 'de hand geeft , om voor te komen , dat de Koetje» , naa dat dezelven gekalfd hebben , met worden aangetast- door de zoogenaamde MoederKwaal, de Goude Medaille of 25 Ducaaten. — Dezelfde Pramie aan den geenen , die een zeker middel aan de hand geeft, om de Koeijen,welke door die Kwael worden aangetast, Jptedtg.K genezen.

De

Sluiten