is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458 CONSULTATIEN en ADVYSEN.

dezelve onkoften uit ftads kafle zullen moeten of mogen wordengevonden?

Dunkt onder verbeteringe op de eerfte vrage, dat de voorfz. Ordonnantie en Inftruótie voor de CommilTaris van het Binnenveer van Weesp op Amfterdam, ten opzigte van zyne forme wel en na behooren is gemaakt.

Want of wel by de voorfz. Oótroye van Keizer Karei, aan en ten verzoeke van de Heeren Burgermeesteren van Weesp gegeven, dezelve Heeren Burgermeefteren by hulp en adfiftentie van den Officier geaccordeert en geoftroijeert in het maaken van Keuren en Ordonnantiën , mits verzoekende en bekomende do aggreatie van die van den Raade en Rekeningen in Holland; zo volgt daar uit wel dat, als Burgermeefteren zonder anderen hulp of adfiftentie als van den Officier zouden begeeren, of komen Keuren te maaken , zulks dan ook niet anders zoude vermogen gefchieden , als by de voorfz. Oftroye is gerequireert geworden. Maar is nogthans daar uit niet te befluiten , dat dc Heeren Vroedfchappen van Weesp alleen, of anders gecombineert met Burgermeefteren, gebonden zouden zyn aan de hulp of adfiftentie van den Officier, of aan de aggreatie van welgemelde Heeren Raden en Rekeningen.

Als weezende de zaaken ten refpe&e van de Keuren en Ordonnantiën by de Vroedfchappen gemaakt, te eenemaal gelaaten in zyn geheel , zonder daar op by den voorfchr. Oélroye eenige orde is gefteld geworden, veel min aan den Officier gegeven eenige qualiteit, die dezelve niet zoude kunnen aanwyzen , jure fuo, of uit andere hoofde te hebben, en nog allerminft, dat aan Vroedfchappen van Weesp, daar by zoude weezen benomen iets het minfte van hun regt, zo hun ook anderfins als een gevolg van hun radicale qualiteit, of ampt zoude competeren. Als daar onwederfprekelyk is. NB. Het regt en magt (onder anderen) mede om te adviferen, te (NB.) refolveren, en (NB.) te difponeeren , van alle zaaken concernerende den ftaat van de ftad, zodanig, dat wat by het zelve Collegie word geadvifeert, gerefolveert (NB.) en (NB.) gedisponeert, by de gantfche burgerye (NB.) werd gevolgt jen dat daar tegen nooit (NB.) eenige