Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de HOLLANDSCHE ADVYSEN, enz. 233

Ibid.

Ende dat *t felve fulksgepraclifeertwerd, fep Jul. Clarus in pratl. crim. glojf. 68. num. 37. Hoe non exjlat apud Clarum, in loco citato fcribit hic Abr. de Pape, fed potius ejus contr arium in praxi obferyari teflatur lib. 5. § fin. pratl. crim. quaft. 68. num. 37. in fin. Neque Gomezius allegatus torn. 3. Refolut. cap. 3. de homicid. num. 13. in fine eandem fententiam fequitur, fed fmiliter ejus contrarium ibi adftruit.

I. Deel. confultat. 333. bladz. 532.

Maer alle die van den bloede zyn. Dus dat een familie in haar eer naam en faam met woorden, of anderzints gelsedeert zynde, daar over die van die familie zyn, be voegt zyn atlionem injuriarum t' inftitueren, zie de L. 5. D. de injur. Menoch. arbitr. judic. cafi. 161. in princ. cent. 3. Barbos. axiom.jur. lib. 9. cap. 81. de injur. num. 17.

I. Deel confultat. 334. bladz. 533.

Van alle voordeel recht ende aftie. En dus volgens onze gewoonte alle het geene zy uit kragt van de huwelyckfe voorwaarden ofte conftumen dezer Landen op ofte aan de goederen van haren man zoude hebben kunnen pretenderen. Ziet van den Berg Nederl. advysb. 1. deel conf. 118. Keuren van Antwerpen tit. 41. num. 31. en 32. Groenewegen^ legib. abrogat. ad Novell. 117. cap. 13. num. 1. Sande decif. Frific. lib. 2. tit. 6. defin. 7. Vonnis van den Hove van Holland van den 19. febr. 1743.

Ibid.

Want dat in fulcken gevalle een man tegens fivne huysvrouwe na Rechten mach contenderen aclione civili ad thori jive matrimonii fieparationem is notoir. Nota hic quod hodiead crimen adulterii accufatio folifisco detur intra quinquennium

G g L. 4»

Sluiten