is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxn B IJ L A G E R

Ordinantie zyluyden gaerne foude doen publiceren ende verkondigen binnen den zelven lande ten eyn* de dat dezelve geeffeétueert zoude mogen worden, ende dat een yegelick hem daerinne refpeftiuelicken mochte reguleren, maer en zouden t zelve nyet •willen fiocb mogen doen zonder onfe aggreatie, oerloff ende Confent Biddende dairomme zeer oitmoedelick dat ons belieuen wille dezelue Ordinantie te aggreeren ende by vorme van placcate te doen expediëren ende alomme binnen onfen voorf. Lande van Holl. laten publiceeren daermen nae ouden hercommen gewoenhck is publicatien te doene, Soe eert dat wy de faken voerfchreuen ouergemerér. ende naedien de voorf. ordinantie gefien ende gevifiteert is geweeft Eerft m onfen Rade van hollant ende daernae in onlen fecreten Rade hebben de zelue geaggreert geratiticeert ende geapprobeert, aggreeren, ratif. ende approbeeren by defen willende de zelue onderhoude" ende geobferueert te wordene in alle heure pun&en ende articlen , mitsgaders die correétien daerinne gedaen navolgende tinhouden van diere van woirde te woirde hiernae volgende (fy,

(ƒ) Er is eene zeer zeldfame uitgave van dit Edict, onder dezen tytel: Gheprint tot Haerlem by Jan van Zuren Anno m. ccccc. lxi. welke de Hoogg. Hr. Profr kluit bezit; weshalven ik hier het Edict zelve voorbyga' inzonderheid om dat hetzelve tot het tegenwoordig onderwerp mets doet. Aan het einde vindt men, naar de gewoonte, zedert die in Frankryk in gebruik kwam, ook iii Holland aangenomen de Clauful want ons alfoe gelieft

O.