is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B If L A G E N. xxxm

G.

Artikelbrief van den Prince van ürange Willem den I. ten tyde van den Hertog van Alba tulTchen het Jaar 1572. en 1573.

N

adien wy willem van Godes genade Prince van Orangien Graue van Naffauwe Catfenelleboge &c. V. Chryfluyden door onfen geordineerde Ouerften hebben deen aennemen tot befchermeniffe des landts van hollandt, zoe fuldy alt tzamen groot ende cleyn ons ende den liaten van Hollandt op defen artikelsbrieff belouen ende zweeien.

Als eerft ende vooral dat ghy ons ende den voorfchr. ftaten getrou ende gehoorfaem ende tegenwoerdich fuüen vvefen derfelver nut ende bellen voirderen fchaden ende achterdeel naer allen vermogen wenden ende afkeeren ende V onthouden van allen onfe wederfaecken , dien wy nu hebben of rtoch vercrygen mogen geene daer van vuytgenomen, ende V felucn tot allen tyden ouer al Inde nederlanden mannelick ende getrouwelick fonder lyf of leuen te fpareu fult laten gebruyeken oock mede den onfe ofte die lich tot ons begeuen fult helpen befchutten, hanthauen ende befchermen.

Zult mede tot allen tyden alft V gefeyt werdt van onfe of der voorfchr. Staten geordineerde Ouerften, Hooft ende beuelsluyden goetwillich zyn ende V laten gebruyeken fonder eenich tocht te weygeren tfy binnen ofte buyten den landen van hollandt te water te lande in den Velde ofte In Vellinge ende anders ouer al daermen uwer fal behouven , ende dat met geheele ende halue Vendels, oock met geheele ende halue Rotten zoe wat oock eenige knechten ter noodt werdt beuolen te doen, het fy dan oock by een ander Hooftman dat felue fullen fy G moei