is toegevoegd aan je favorieten.

Een drietal prijs verhandelingen over de vraage: Welke zyn de beste [...] middelen, om [...] de oude of buiten dyk der Zuriger Oord tegens de woede der zee te beveiligen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8'Dito, 18 voets, ieder van 50 Stuivers is "4? - o - ö

De Kistpaal van half ai voet hout gemaakt vereifcht 9 heele palen, dus 17-0-0

Voor heijen van de 3 Beugels met levermge van Go dingen en Rongen, flelle voor ieder Roede 36-0-0

Dus kost ieder Roede ifj> - o - o

En alzoo de 274 Roeden 43566 Guldens.

Het is waar de W. E G. Heer Smit zegt, dat de Slaperdyk zoude kunnen gemaakt worden met materialen die men aldaar (denke aan den Oord) wel drie dubbeld vindt, dan mott derhalven de Palagie daar eerst worden uitgewerkt, vervoerd &c, licht kofte zulks zoo veel en meerder als nieuwe te verfchaffen, behalven dat zyn veele dier palen reeds oud, en niet als tot K'stpa'al verbruikbaar: Steen, beken ik, legt er mogelyk voorde Kistvullinge genoeg, even daarom heb ik er ook niets voor op rekening gefteld, men rekene dan voor het vervoeren van dezelve, en aanvullen van het Kistwerk daar mede de aan myne begrotinge mankerende iumma van 434 Guldens, welke zekerlik niet te hoog is.

En vervolgt zyn W. E. G. dat de Slaperdyk zoo gemaakt in lengte van tyd geene reparatie nodig heeft', fchoon nu zyn W E G. niet opgegeven heeft, hoe den Slaperdyk te maken, dat is, te beveiligen, maar zulks als een kleinigheid fchynt te pasferen, zoude ik rry nochtans zeker durven voordellen, dat niemand uwer W. E. den Dyk, zelfs na myne opgave beveiligd zynde, zoude willen verzekeren, dat by eene wechipoelhue van de Ootd door ftorm die welgeheide

Pa-