is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

HISTORIE

II.Boek i.

Ho cfdst V.

Afd.

Karei belegertMeffina.

te veroordeeZen, doch echter geene zwarigheid maakte om hun aanbod van den eed van getrouwheid aan te nemen. Deszelfs eerfte verlegenheid was om zyn leger kruisvaar, ders, te overreden, om zig naar zyne oogmerken te fchikken. Verfcheide derzelver, afgefchrikt door de vrees voor het ongenoegen van den paus, en voor de ontzachlyke machc van Karei, weigerden volftrekt den inval in Sicilien te doen, en keerden naar Napels; doch de meeften lieten zig gemaklyk overhaalen , om de rechten van Konfiantia en derzelver kinderen , ftaande te houden.

K<\rel, wiens wraakzucht thans voornamelyk tegen de Mejfmeezen gericht was , middelerwyl zes honderc ruiters van Florence , als mede onderftand uit Frankryk en van veele fteden in Lombardyen ontvangen hebbende , Itwam op den tienden van zomermaand te Catem, op de kuft van Kalabrien aan, met een leger van negentien duizend voetknegten, en vierentwintig duizend ruiters, behalven zyne zeemacht welke uit meer dan twee honderd zo groote ais kleinere fchepen beftondt. Op den vyfentwintigften van hooimaand liet hy het grootfte gedeelte van zyn leger het naauw van Mefjina overvoeren , en belegerde die ftad te water en te land , waartegen dezelve, of fchoon flecht ver. fterkt,, eene dappere verdediging deedt. Dewyl de paus een kardinaal legaat naar Sicilien gezonden hadt , om als middelaar te handelen, verzochten zy denzelven, dat hy den koning wilde bewegen om hun vergiffenis te verlenen; doch Karei verwierp hunne voorflagen, en wilde, dat zy zig op goedvinden zouden overgeeven; of fchoon Malaspini en VülavA verhalen, dat hy den optocht zoude hebben laten blazen, wanneer eenigen van zyn volk in de ftad waren, en er kans was, om dezelve ftormenderhand in te nemen. Bartlklomeo de Neocajlro geeft daarentegen fchetswyze een verflag, van de vruchtloze aanvallen der Franfcben, en van den onvermoeiden yver, zelfs van de vrouwen in de ftad, om de verdediging te onderlteunen.

Vol.