is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'*30 AVOND TYD K OR T I N CTE ff

een vaartuig gereed liggen, dat hem naar bet Eiland Tbera overbragt (o). The.

te befchouwen, moet men eerst tot de helft der hoogte klimmen , alwaar men een klein vierkant vertrekje vindt, 't welk alleen tot eene rustplaats dient, om van 'de vermoeijing een weinig adem te fcheppen; wanneer uien eindelyk boven op de Pyramide is, vindt men ■aldiar een klein plat, van waar men het fchoonfte uitligt heeft. Als men nog onder aan den voet is , ■fchynt de Pyramide in een punt te eindigen, doch den "top bereikt hebbende, is dceze vlakte, of dit plat tien of twaalf groote fteenen breed , en heeft aan iedere zyde een Vierkant van zestien of zeventien voeten -. doch men kan niet weder naar beneden klimmen dan aan de buitenfte zyde , en deeze afklimming is zeèr ■gevaarlyk. Als men die Pyramide van den ceheh hoek tot den anderen van voren meet , heeft de Vader Van'fleb gevonden , dat dezelve diichonderd fchreeden breed Vas, waarna hy een koord nam, en het zelfde voorftuk daarmede nog eens afmeette, 't welk hy bevond 128 vademen, dat is omtrent 704 voeten, te bedragen. De ingang der Pyramiden is niet juist in het midden. De hoogte, wanneer men die van voren afweet,is , volgens denzelfden fchryver, 112 vademen , elk van vyf en een halve voet, het geen omftreeks 600 voeten uitmaakt. (*) Echter kan men niet juist opgeeven, hoe veel zy Weeder dan hoog is, vermits het zand , waarmede zy bedekt is, de afmeeting belet. Encycbpdi,, (») Een der Eilanden in den Archipel geleegen, ten

SfatPieters-kerk te Romen Isflqjts 443 voeten toj"