Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 WA ARNE EMING vak een OÖGENSCHIJ N LIJK-

Van dien aart is,, zoo ik mij niet bedriege, de Waarneeming van het geval van mijne oudfte Dogter Hermina ChristinaBicker, of wel van de zeldzaame ongefteldheid , waar aan zij onlangs, tot mijne ontroostbaare droefheid, overleden is. — De befchrij ving 'er van heeft, zoo wel als de behandeling van het zelve, mij zeer veel moeite en fmertelijke aandoeningen gekost. — En wiey die de naauwe betrekking en het teêrhanig gevoel van eenen Vader omtrent zijne Kinderen kent, zal zulks niet gaarne gelooven? — Vooral wanneer men weet, dat zij, wegens haare voorbeeldige deugd, verftand, braaf karactér, kundigheden en uitfteekende Oudermin , voor mij en mijne Vrouw, geduurende bijkans 28 jaaren , altoos een allerdierbaarst Kind geweest is j — en daarenboven de liefde en vreugd, durve ik zeggen, van haare gantfche Familie was, en de hoogachting had niet Hechts van haare goede Vrienden, maar van alle die haar gekend hebben; — en bij dit-alles, dat zij maar ruim anderhalf jaar getrouwd geweest, en in de allergewenschte omftandigheden geplaatst was, en pas bij, haaren braaven Man een lief Kind overgewonnen had, toen het God behaagde haar, na een langduurig en allerfmertlijkst lijden, door eene zoo verwonderlijke als zeldzaame ongefteldheid uit onze liefdearmen wegterukken. — Lang en dikwijls ben ik ook uit dien hoofde geftuit en wederhouden geweest om haar geval te befchrijven. — Telkens, als ik 'er aan begonnen was, weigerde mijn gemoed het geheugen te vernieuwen van een verlies en eene aaneenfchakeling van fmerten en ellenden , welke zulke hartgrievende uitwerkingen op het zelve gehad hebben •, behalven dat ik maar al te wel gevoelde , dat mijne gezondheid', die 'er reeds veel door geleden had, zoo dikwijls als ik 'er aan dagt, 'er nog meer door gekrenkt wierd. — Edoch , nadat de balfem des tijds en die van eenige welgegronde troostredenen mijne pijnelijke wonde genoegzaam verzagt, en mijnen geest tot meerdere bedaardheid gebragt hadden , heeft de overweeging , dat het geval voor mijne Konstgenooten allerleerzaamst, en voor mijne Evenmenfchen allernuttigst zou kunnen zijn, mij kunnen overhaalen om hetzelve op de volgende wijze te befchrij ven ^ ook heb ik gaarne de ofTerhande van de moeite en aandoeningen,

die

Sluiten