Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£42 Vnn den Hemel Kap. 7.

dat zoo haeiï hy zynen getlt gaf, uyt zyn lichaem zoo goeden geur voordquam, dat alle de omftaenders met eene onuytfprekelyke zoetigheyd wierden vervolt. Den H. Hieronymus zegt, dat den H. Hilarion noch thien maenden naer zyne dood eenen uytnemenden zoeten geur uytgaf. Dusdanige zyifer met duyzende. Doch indien dit door de godelyke goedjonltigheyd hier op de aerde gefchied in bedervelyke lichaemen die van de ziele beroofd zyn, wat zal het zyn met die onbedervelyke en glorieuze lichaemen, wanneer zy met hunne gelukzalige zielen zullen vereenigd zyn ?

5. Het vermaek van het gevoelen.

DE gezondheyd en de goede gefteitenifle van alle de deelen des lichaems brengt niet alleen in onze lichaemen op de aerde de verloflinge bv van alle ongemakken en pynen, maer ook zekere jeugd, vreugd, vlytigheyd en zoet gevoelen , het welk zig verfpreyd door alle de deelen des lichaems, ja zelfs tot in het merg van de beenderen. Wat zal het dan zyn in die al^erlieffelykfte en bovennaturelyke getemperdheyd deiglorieuze lichaemen, die den H. Anfelmm noemt de gezondheyd van het toekomende leven? Wat eene onvergelykelyke vreugd , wat een zuyver en heylig vermaek zal dit verwekken l

Gelyk de lichaemen van de verdoemde fchroomely.k gepynigt zullen worden door het helfch vuur, zoo zullen de lichaemen der Zalige ook geloont worden in hun gevoelen

Sluiten