is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. Natuur., V. önderh. 233

ter en fpoediger de opgang der geenen, die in hunne leeroeffeningen gedaagd hebben, indien het eerfte Latyn, dat men hun in hunne kindsheid heeft

ver.de Opvoeding.

doen vertaaien en componeeren , niet gebrekkig geweest ware, zoude geweest zyn. Natuurlyker wyze onthouden wy best het geene wy in onze kindsheid leeren. Wat ongelyk doet men kinderen dan niet, als men ze gewend aan eene taal, welke zy naderhand verkeren moeten *?

Wat zoudt gy zeggen van eenen Spaanfchen Edelman., die, zynen zoon het Fransch willende doen leeren, de gril in het hoofd kreege om te zeggen: het Paryfche Fransch is voor eerst nog te moeijelyk voor mynen zoen. Ik zal beginnen met hem twee jaaren te bcftellen in een dorp van het Limofynsch. De Schoolmeester aldaar zal hem voor eerst genoeg kunnen leeren. Vandaar zal ik hem brengen in de

na-

* Nfturd tcnacisjimi flmus eorum qua rudjbus ttn,

r.h 'pe'rclphhui non asfuefcat ergo (pucr ),

$e dam infuus quiilem est, Sermoni qui dedifccndus £{. Quintïl. lib. i. c. \,

i 5