Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelfche Volkplantingen fefcS» SS

tóen aanmerken* dat 'er overeenkomftjg met den geest der Britfche Conftitutie, ruim gezorgd wa* ■voor de vryheden der Ingezetenen, Be wtftefe». de rechten van de kroon en afhankelijkheid van her moederland , waren in de regeeringsvormen Cbi Volkplantingen niet dan met flaauwe trekken getee*kend. In eenige Provinciën verkoren de ingezets nen zeiven hunne Landvoogden en de overigeopeRbare Ambtenaren, en hare wetgevende Vergaderingen waren aan weinige of geene banden gebonden. In anderen had de kroon haar meeste gezag aan byzondere perfoonen opgedraagen, die te gelijk met den eigendom van het land befchonken waren. In die gene, welke meer onmiddelijk onder den Ka* ning flonden, oeffende hy geene hooger voorrechten over de ingezetenen der Volkplantingen, dan over hunne mede-onderzaten in Engeland, en zyne macht over de provinciale wetgevende Vergaderingen was niet groöter, dan die, waar mede hy over het Huis der Gemeentens in Engeland, volgens de Conftitutie, bekleed was. De ftilzwygende toelating van het moederland, de geest van deszelfs ftaatsinrichting en de dagelijkfche ondervinding brachten de ingezetenen der Volkplantingen meer en meer in het geloof, dat hunne Vergaderingen ia de zelfde betrekking ftonden tot hun, als het Parlement Van Groot-Brittanje tot de ingezetenen van dat eiland. Beide toch waren de conftitutioneele kanalen, waar uit zy, ieder in zyne betrekking, de voordeden van door wetten geregeerd te worT§en, ontvingen.

Het

Sluiten