is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iü )

ften iets beters zoïide bezorgt hebben, dat hy van goeder hand wift, hoe ik niet verheten was van die my uyt het Order hadden verloft, nemaer ter contrarie dat ik door hun aenhoudende medewerking in het Gouver-. nement wel ievers eene Canonikfdie of vette Paftorie zoud bekomen hebben : al het welke hy aen Mynheer Reverentie Pater zeyde met aenbevelinge van dit aen zyn mede ver blinde broeders over te zeggen.

Hoe vol fchaemte de Cappe van dezen Cap. Moeft wezen door deze doordringende redenvoeringen, is my onmogelyk hier te fchryvën ; den Lezer tiftet zulks uyt de paffagie zelfs befluyten, maer een ider kan uyt deze hiftorie gelyk uyt veel andere wel verftaen „ wat fchromelyke injurien die hcylige Paterkens my hebben aengedaen ,, terwylent zy baervoets meenen regt in den Hemel te gaen „ maer ik bevatte niet hoe dit faemen kan ftaen „ terwylent zy tot heden my geene reftitutie hebben gedaen ,, zy moeten weten dat ik hun de iiiju* tien, thaé noyt de injufiitiën vergeve :' reddant rationetn!

Den Colonel Vander Merjck moeft niet wel bekent zyn aen dezen Ooftendenaer , deze Cap moeft niet weten , hoe ik door de bezondere medewerking van dezen Krygs-man was verloft uyt de klauwen der Seraphinfche Patriottike Leeuwen , aengezien hy dezen niet nacmde onder die de welke hy zeyde, die my uyt het H. Order hadden getrokken, en gelyk Mynheer Fander Cruycen hem zelfs overtuygt, dat de genoemde myn verloffers my niet hadden veriaeten, zoo zal ik hier eenen brief plaetzen, waer by zal blyken, hoe ik alfdan nog niet was veriaeten van dezen Colonel, die my over mynen Nieuw-Jaer-wenfch heeft beantwoord in het Franfch op dezer voegen :

Meenen 3 Januari 1788. " Mynheer, ik ben zeer gevoelig over uw genoeg-

Zend cn vy.f duyzend gewezene Patriotten gehoort te hebben, zoo' wy breeder zullen hooren III. Boek. Dus beginnen wy hier te hooren hoe de voor-vechters der Religie zelfs vervloekken de Cappen als de Scuya-heyligfte der Religie, fed poftea latïus.