is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8* )

De geheele Bediening van Christus, al het werk, het welke Hy op aarde, als Gods Afgezant, te doen hadt, beltondt eenvouwig, in het invoeren van eenen nieuwen Godsdienst, en het doen van wonderwerken? want „ zyne hoog„ wigcige bediening is, met andere woorden, „ zyne Bedryven en Leer" p. 334.

Van de natuuren van Christus.

De Proteftantfche Godgeleerden fpreeken van twee Natuuren, in den eenen Perfoon des Middelaars, welken zy daarom den naam van Godmensch geeven, meenende dat de Eeuwige Zoon van God eene menfchelyke natuur heeft aangenoomen, welke, met den Perfoon van Gods Zoon, zoodaanig vereenig is, dat die beide natuuren zoodaanig en onaffcheidbaar vereenigd Zyn, dat zy maar èènen Perfoon uitmaaken. Maar deeze onverftaanbaare Leer heeft haarea grond, in die oude dwaaling, dat Christus Gods èoon is, in den allereigenlykften zin , eensweezig met den Vader.

Men hadt altoos gedagt, dat deeze waarheid der Menschwordinge van Gods zoon geleerd wierdt Joh. I. 14. daar wy' leezen het woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond. Dau,- by het Licht der nieuwe en veel verbeeterde Uitlegkunde, leeren wy, dat deeze plaats

eens