Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =3 )

tetje den knop naderen: dit Iaatfte is een bewys dat de electrifeeringen van het fleschje en den perzoon tegenftrydig zyn geweest, daar zy, in het eerfte geval , gelyk waren, om dat toen het pitballetje wierd afgedreven.

Op deze wyze kan men alle lighaamen, als ook bekleede flesfchen, welken geë'ledtrifcerd zyn, onderzoeken, met eene puntfpits in een' donkeren hoek of kamer 'er by te brengen en vóór den knop te houden, is de fiesch pofitief'er zal zich een vonkje aan het puntfpits vertoonen, is zy negatief, zoo zal 'er een lichtkwastje van het punt afvloeien naar den knop toe.

Een bekleed fleschje en eene daar voor gehoudene puntfpits is het zekerfte middel, om de hoedanigheid der elecTrieke Hof te ontdekken by de proef met den vlieger,wanneer men aan deszelfs koord het fleschje van binnen elcctrifeert, en men gaat 'er mede naar eene donkere plaa s, en onderzoekt het met de puntfpits, en men zal daar door kunnen weten of de lugt pofitief of negatief electriek is.

B 4 f r F-

Sluiten