is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi*-vde» rijks 1 Qa?. XV'I, ■• a 3-3,

geering kreeg Afa eehe krankheid 'aan zij'ne voeten, en deze ging fteeds hooger;. doch ook in zijne ziekte zocht hij niet bij: God, maar alleen bij de Geneesheeren, hulp. Alzoo ontihep. Afa met zijne vadc» 13 ren, en ftierf in het eenen veertigfte jaarj van zijne regeering. Hij hadt zich een graf

lader Koningen als de bron der Gefchiedenis.aangehaald wordt, waar in thans zoo veel minder ftaat, dan wtjr in het Boek der Chronieken iezen, kan ik mij kwalijk, onthouden, om te gelooven, dat er het een en ander? uit weggevallen is, dat de Schrijver,v.an het Boek der Chronieken nog daar in las.

vs. 13-3-Ik; neb hier zeel' lettei'H)k vertaald, nog letterlijker dan Dr. Luther, juist om dat ik niet weet, welke ziekte het geweest is, en d.taröm in de verklaaring van de .woorden: Zij ging fteeds hooger, gevaar loop om te dwalen. Het kan bij voorb. het voeteuvel geweest zijn, dat hem In de maag gekomen is, of eene waterzucht, en dan zou zij in een' geheel eigenlijken zin fteeds hooger geklommen zijn; of een tanker, ik weet niet wat al: waterzucht is mij echter het ..allerwaarschijnlijkst.

vs. 14.] In.de oudfte tijden begroeven de Israëli-s ten hunne dooden, de eerfte, die verbrand werdt, is Saul, opdat zijn gebeente niet andermaal in de handen zijner vijanden vallen, en befchimpt mogtwor-, den, even als Sijlla bij de Romeinen: van dien tijd «f werdt het verbranden, en nog wel met fpecerrjën, van tijd tot tijd meer gewoon, en van Afa's tijd af is het de wijze van begraaven van Koningen en Grooten. Wij zullen dus van nu af meer Koningen vinden, die verbrand zijn. Toen de Jooden uit de Babijlonifche ballingfchap te rug kwamen, en twee honderd jaaren onder de Perlianen ftonden, hieldt het verbranden geheel op, want de Perlianen duldden het W'-:, zoo zelfs dat Xerxes van de Karthaginiënfen ? 5 ^