is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gons. XL VI. 44t

'Quoniam talia abfique aliquo mjfierio & rationabili caufia introduciy. ïion confiueverunt Vant. de nullit. ex defe5l. proc. n. ^4.

Met meerderen kunnende geconfirmeert worden uit Goris ad jus Felav. cap. 10. art. z. Everhard: Topic. loc. 10. Mevius ad jus Lubec. quafi. pr&hmin. 9. n. y. & 11. & DD. ibid. ailegat.

Dat nu alle deze {tellingen in haar grootfte kragt en nadrtikS» plaats moeten hebben in een cas van omiftie van folenniteiten en formaliteiten door ftatuten en wetten gerequireert wordende omtrent teftamentaire difpofitien , als a&ens van de folemneelfte zoort, is geen contradictie fubject.

Waaromme dan 't geringfte defect van dezelve folenniteiten en formaliteiten een teftament nietig doet worden en de erfgenamen ab intefiato niet gehouden zyn den inhoud van'zodane nul teftament natekomen.

Si veritas vel fiolennitas juris deefi , nee amplcxusparentis voluntatem relitla dedifii, veltranfailionis caufia jiipulantibuspromififii , negotiumque integrum esl, ad fiolutionem urgeri non potes. I. 23. Cod. de fideicom. add. /. 1. ff. de inj. rupto irrito,

ln zo verre dat een wetgever zelfs uit hoofde van zodanig im- 9. perfect en nul teftament niets kan nogwileiffen of praetenderen, gelyk in §. uit, Inftit. quib. mod, tefiam. infirm. wort gezegt.

'T geene de monbus hodiemis mede getuigt Voet ad Tit. qui tefi. I0. fac. n. 28. jQuod Ji vel minima dept in fcripto vel nuneupativo teftamento fiolennitas, quee vel lege velmore defideratur, inutileeft, quicquid eo comprehenfum fuit &c. alwaar zulx met vele exempelen wort geilluftreerty ziet mede Huber. Hedend. Regtsgel. 11. boek. cap. 20. k. 4f. & Zoef. ad ff, Itb 28. tit. 1. n. 42.

Omme nu dit alles voorff: op den voorgeftelden cas en daar op in<prinapio dezes gegeveue refolutie applicabel te maken.

Zo behoeft men maar't teftament van A. in dato den 17. Feb: 1723. te toetfen aan den 22. titul der vier boven Ampten des Nymegfen Quartiers, alwaar art. 5. in duidelyke en fignificante woorden de iolemniteit en plegtigheit van-een teftamentmakinge wort voorgefchreven.

Wanneer aanftonts zal evideren dat't teftament van A. in quaeftie aan voorff: folenniteiten niet voldoet, en Jt zelve dienvolgens imperfect en nul is.

Want by gem: vjfde art. wort geftatueert : Dat teftamenten 11;

Hhh en '