is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7fl DE WALVISCHVANGST, MET VEELE

3

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Van de Kleeding der Groenlanders.

D

e Groenlanders zyn in evenredigheid beter door de Natuur behandeld ten opzichte van hunne kleeding, dan van hun voedzel, en zy hebben minder gebrek aan vellen dan aan vleesch. Zy hebben bont van allerleye zoort. Hun bovenkleed is eene zoort van lange rok, die aan alle kanten digt genaaid is, en op de wyze als een hemd wordt aangetrokken. Aan deezen langen rok is een kap gehecht, van welke men in koud of vogtig weder gebruik maakt. Dit kleed komt by de mannen niet verder dan tot aan de helft der dyè'n, en is in 't algemeen vry wyd; maar dewyl het van vooren digt is, fchut het de koude genoeg af. In plaatze van een hemd draagen zy een kleed, dat gemaakt is van het vel van Watervogels, met de vederen van binnen; doch gewoonelyk bezigen zy ten dien einde het. vel van een Rendier. Voorheen echter bewaarden zy de fchoonfte en zagtfte voor hunne kamizoolen; maar dezelve zyn thans zo zeldzaam geworden, dat het alleen de ryklte vrouwen gebeuren mag om zich daar me*) de te voorzien. De Groenlanders kleeden zich veeltyds in Zeehondenvellen , waar van zy den ruuwllen kant naar buiten keeren. Deeze kleederen zyn geboord en geflikt op de naaden met rood of wit leder van de vellen van Zeehonden gemaakt, en deeze dienen hen voor goudene of zilvere boord«j zeis. Na dat de Europeaanen deeze Gewesten jaarlyks bezogt hebben,' draagen zy thans hembden van laaken , of zelfs van linnen of katoen; doch altoos gemaakt volgens de wyze en fneede van het land. Hunne broeken zyn van Zeehonden vel, of van dat van een Rendier; zy zyn zeer kort, zo wel van band als van pypen. Hunne kousfen zyn ook gemaakt van het vel van jonge en ongeboorene Zeehonden, en hunne fchoenen van zwart, buigzaam en bereid leder. Dit fchoeizel wordt aan de voeten met riemen, die onder den voet doorgaan, vastgemaakt. De zooien fleeken, zo wel voor als achter, twee vingeren breed uit, zynde een weinig buitenwaarts omgeboogen: deeze fchoenen zyn met veel netheid gemaakt, doch zonder hielen. Zy die door den handel ryker geworden zyn, draagen thans kappen , broeken «n kousfen van wol. Deeze