is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiende Hoofdfluk. IX?

fchen den laatften flag toegebragt, en zedert. dien tijd

heeft

hebben moeten blijven liggen, zoo niet een boer, op zijn kameel gezeten, hem van zeer verre gezien hadt. Decza iiefdaadige man bragt hem naar zijn huis en bezorgde hem drie dagen met de grootftc menschlievendheid; toen deeden 4c kooplieden van Kairo, zijn ongeval te weeten -gekoomen zijnde , den Heer de Saint-Germain naar de .ftad voeren, daar hij in den beklaaglijkften ftaat aankwam. Zijn geheel lighaam was maar eene wond, zijn adem ftonk als een lijk, "en hij hadt flegts een flaauw leven overig. Des i niettegenftaande hadt de lieer Karel Magallon, die hem in zijn huis genoomcn hadt, door zijne zorg en oppasfingen het genoegen van hem te redden en zelfs te doen herftellen. Men heeft in dien tijd veel gefprooken van dewreedheid der Arabieren, die egter niemand om hals bragten; maar men moet <le onvoorzigtigheid der Europeaanen de fchuld geeven, die zig in deeze geheele zaak als gekken gedroegen. Daar regeerde onder hen de grootfte oneenigheid en zij hadden hunne achtloosheid zoo verre gedreven dat zij geen piftool in gereedheid hadden. Alle de wapenen waren onder in de kisten gepakt. Het fchijnt daarenboven dat de Arabiers niet uit eigen beweeging dus te werk gingen; lieden, die wel onderrigt zijn, verzeekeren dat de zaak te Conjlantinopohn beftooken was door de Engelfche Indifche Maatfchappij, die met geen goed oog aanzag dat bijzondere perfoonen haare mededingers wierden in het verkoopen vafl de waaren van Bengale, en hetgeen bij de navorfchingen gefclüed is heeft de waarheid van dit zeggen bevestigd.

0$