is toegevoegd aan uw favorieten.

De gewigtigste geschiedenissen des Bybels, afgebeeld in twee honderd twee en vijftig printverbeeldingen [...] met eene zaaklijke uitbreiding opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DES N I E U W E N T E S T A M E N T S

.' DK VERSCHIJNING VAN DEN ElfGEL AAN DE HERDEREN, Luk.II.

JToen jesus te Bethlelkm geboren werdt, waren er in de nabuurfchap dier plaats ceni-e herders in Ü\ veld, welke over hunne kudden de wacht hielden. - Aan deze Herders verfchijnt onverwachts een Wel des Heeren, terwijl 's Heeren heerlijkheid hen omitraalde, zoodat- zij zeer verlchrikten. — Deze En^el hen 1 mocdigd hebbende, gaf hun tevens bericht, dat hij de bode was van eene allerhcuchlijkftc bhjnta'.e' te weten dat heden hun een Heiland in david.s ilad geboren was, die dc christus, de messiüs, de heer was Tot een teken van de waarheid der zaak, voegde hij er bij, dat zij dit wonderkind in de Karavanfcera in'de kribbe zouden vinden. . • .

Naauwlijks hadt dc Hemel-bode zijnen last, bij deze Herders afgelegd, of eene menigte Hemel-bewooners vertoonden zich aan de verwonderde Herders, en hieven den volgenden Lofzang aan, ter eere van het Opperwezen: ,

„ Eere en heerlijkheid Gode in den Hemel i „ Ook vrede en heil op aarde! „ Welbchaagen in menfehen!"

Hoe waardig is hier alles! Hij, de groote Opperherder het eerst aan Herders verkondigd! hoogheid en nederigheid gaan hier gepaard. - Hoe duisteren onaanzienlijk zijne geboorte zij, echter wordt ziJ door hemelfche koren bezongen. Dit gebeurde nooit bij den groottien der Koningen of Profeeten, zelfs bi/ j o aN Nes niet. - Hieruit ziet men, hoe god zelf zijnen zoon van alle andere Godsgezanten onderfcheidt. - Het Koningrijk van jesus komt niet met uiterlijke pracht, maar is een Koningrijk des Hemels. — Aan herodes of aan den Joodfcben Raad gefchiedt de boodfehap van deze zoo belangrijke gebeurenis niet- evenwel zijworden er van verwittigd, doch op eene andere wijze, naamlijk, door de komst der Oosterfchè wijzen, om onderzoek te doen naar den nieuwgeboren Koning der Jooden.

Hoe voortreflijk en grootsch is de zang der Engelen! — men moet hier voelen! alles is afgebroken en zinrijk 1 alles verheven! God ontvangt eere en heerlijkheid in den Hemel! — zelfs op aarde is vrede en heil! in menfehen welbehaagen!

Gelukkige Herders! die de eerfte tijding ontvangt van de geboorte van den mes si as, gij, ja maar ook alle waare Christenen met u, moogt nu de woorden van den Profeet jesaiü overnemen, om het juichend koor der Engelen te antwoorden: „ een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, op wiens fchouder de heerfchappij rust, en wiens eernaam is: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. — De grootheid zijner heerfchappij, en des heilszal geen perk noch eindpaal hebben op davids troon, en in zijn Koningrijk, om "dat te bevestigen en te fterken door recht en gerechtigheid, nu en eeuwig!"

JJE herderen aanbidden HEt' kindeken jesus, Luk. II.

2/oodra de Engelen, hunnen Lofzang voleind hebbende, weder hemelwaards gekeerd waren, wekten dé blijde Herders eikanderen op , om terftond na Bethlebem tefpoeden, en het geen daar gebeurd was te gaan zien, het geen de Godheid hun op eene zoo doorluchtige wijze hadt bekend gemaakt. — Zoo gezegd zoo gedaan* zij fpoeden zich na Bethlebem en treden de Karavanfcera in, die denklijk buiten de ftad was. — Hier vinden zij mari3, de gezegende moedermaagd, en josef haaren bruidegom, benevens het kind, dat in de kril> lag. — Dit gezien, en alles overëenkomftig het bericht van de Engelen gevonden hebbende, verhaalen zij aan het Godvruchtig paar, wat hun wedervaaren was, in de velden van Bethlebem, en dat, volgends het bericht van Hemel-boden, dit kind de lang beloofde en verwachte messiüs zij. Elk, die tegenwoordig was, ftondt verbaasd en verwonderd over hetgeen de Herderen verhaalden, — gelijk daar tegen josef en mariü aan deze lieden gemeld zullen hebben, wat reeds betreffende dit wonderkind, hun wedervaaren was. Hoe zij, eene maagd, door de wonderdoende magt des Godlijken Geests, dit kind ontvangen en ter wereld gebracht hadt, volgends eene belofte en voorzegging, haar door eenen Engel gedaan. — Hoe josef voornemens geweest zijnde, om haar te verlaten, toen hij haare zwangerheid vernam, eene Godlijke Openbaring in den droom hadt gehad, dat zij den Zaligmaaker der wereld baaren zou. —

Deze wederzijdfche berichten en verhaalen verfterkten het geloof dezer Godgezinden omtrent dit kind.—. Mariü voornaamlijk was geheel oor en aandacht, en liet zich niets ontflippen; zij floot alles, wat zij zag en hoorde, in haar hart op, en was deswegens vol nagedachten.

De Herders waren voldaan over hunne reize na Bethlebem. Zij aanbaden het wonderkind, en bewezen het hunnen eerbied, zij befchouwden in hetzelve Israëls grooten Koning, davids nakomeling, den Zaligmaaker der wereld, en nu keerden zij met blijdfchapvolle harten weder na hunne kudden, God met eenen opgewekten Geest, loovende en dankende, over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, overëenkomftig hetgeen door 's Heeren Engel aan hun gezegd was.

Deze is de aanbidlijk wijze en goede handelwijze der Voorzienigheid. — Niet veele rijken, niet veele aanzienlijken dezer wereld, maar de deugdzame, die in ftille nederigheid zijnen God vreest en vereert, en op . het Godlijk heil vertrouwt, geniet Gods bijzondere gunsten, de zielsverbüjdende uitlatingen van Zijne ontfermende goedheid!

t

HET