Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvhi VOORBERICHT..

,; ten zij om hem zijne AriiTocratifche gevöe„ lens te laten verdedigen, want deze alleen „ hebben aanleiding gegeven tot den genomen maat„ regel, en geene facta. — En hierin onder„ fcheidt zig dit geval met dat van den Burger „ Swaving. "

Ik zal hier voor als nog niet ftille {laan bij de zoo aanmerklijke erkentenis, dat .men geene facta tot mijn laste had, maar enkeld gevoelens ( *) . — Ik zal niet fiille /laan bij de zoo zonderlinge /lelling , dat facta geene remotie verdienen, neemaar her/lel waardig zijn; doch dat daarentegen enkelde gevoelens , die men echter niet durft zeggen door den Befchuldigden ooit in zijne Post geuit te zijn (ge/leld,die gevoelens waren misdadig of flegts verkeerd} eene genoegzaame reden,opleveren , om ■ten eerlijk Man uit zulk eene Post, die hij bij wederzijdfche verbintenis bezit, ongehoord (y) en

wil-

(*) Het XIIde Artikel der Verklaring van de Rechten en Plichten van den Menschen Burger, voor 't Ontwerp van ConJlitutie voor het Bataaffche Volk geplaatst, brengt mede : " De „ Wetten kunnen alleen daaden en handelingen gebieden of

verbieden, doch-nimmer- gedagten en gbvoelens. "

(t) Art. XL van dezelfde Verklaring brengt mede: "Nie.;, mand kan veroor deel d worden, zonder te voren be„ hoorlijk op g eb o et en. te zijn, en alle Middelen vanver„ dediging, bij de Wet bepaald, gehad , te hebben. " De Reprefentant schimmelpenninck zeide in de Zitting

dei

Sluiten