is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J0 Z A A K EN VAN

Hier mede, Edele Gr. Mogende Heeren,mee. nen wy aan de voorgemelde vraag zoo kort mo. gelyk geandwoord te hebben, en zullen ookein. digen met alleen nog te remarqueeren, hoe fingulier en contradictoir het ons voorkomt, dat in een tyd dat men het fchier durft wagen , een flap buiten de retroafta der vorige Eeuwen te doen , men in déze tot. de fchyn of fchaduw van een zedert twee Eeuwen gefubflfteerd hebbende adminiftratie wil uitroeyen het geen wy hopen dat nimmer plaats zal vinden. Daar wy ons gelukkig zullen fchatten, zoo wy iets hebben daar tegen mogen bybrengen, en daar door geantwoord aan de intentien en het vertrouwen door Uw Edele Gr. Mog. in ons gefield , en aan het but van Heeren Gedeputeerden, de verbetering namentlyk van de voor het lieve Vaderland zoo importante en belangryke zaak als is de beheenng, en de bloey van 's Lands Marine.

r,j.,—h ,. , Waar mede ,

h,dele Groot Mogende Heeren, zullen wy God Almachtig bidden , Uw Ed. Gr. Mog. te willen houden in zyne heilige befcherming.

(Onder ftond)

_ _, Uw Edele Gr. Mog. zeer

Gefchreven in Dienstwillige,

Amfterdam De Hollandfche Raaden en

den 30 Oc- Minifters ter Admiraliteit

toberi79o. te Amfterdam.

En uit dezelve.

(Was get.)

W. G. F. BENTINCK. D. V. LEYDEN.

Ex-