Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG, 3Ji

Extracl uit de Refolutie» van de Heeren Staaten van 'Holland en West' vries/and, om ter Generaliteit Hoogstderzelver bereidwilligheid te betoonen, om op het beftier der Zaken van de Zee , het advis van Zyne Hoogheid als Admiraal Generaal in te neemen , en daar na tot afkomst mede te werken. In hun Ed. Groot Mog. Vergadering genomen op

Donderdag den io December 1790.

De Raadpenfionaris heeft ter Vergadering gerapporteerd de Confideratien en het Advies van de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Ed. Gr. Mog. gecommitteerden tot de Zaaken van de Commercie en Navigatie, hebbende, in gevolge en ter voldoening van Hun Edele Gr. Mog. Refolutien Commisforiaal van den. 19 Augustus en a6 November deezes Jaars , met de Heeren wegens Hun Edele Gr. Mog. tot de perfoneele Commisfie over het werk der Generale defenfie van de Republiek geemployeert geweest , midsgaders de Hollandfche Raaden en Ministers van de Collegien ter Admiraliteit in deeze Provincie refideerende , geëxami* neert de drie distincte advifen van dezelve Admiralitiït» Raaden en Ministers, betrekkelyk het eerfte Hoofdpoint van het Rapport van dezelve Commisfie den 28 October 1789 ter Generaliteit gedaan concerneerende de Zaaken en Oorlog te Water fpeciaal op het Plan van een algemeen beltier voor de Zaaken van de Zee gecombineert met de affchaffing van de tegenwoordige Collegien ter Admiraliteit, gelyk hetzelve by het voorfz. Rapport der peifoneele Commisfie in het breedë is voorgedragen ; als meede op de nuttige en heilzaame gevolgen , welke voornoemde Heeren zig van dat Plan belooven integenoverltelling van het beltier, het welk tegenwoordig plaats heeft, of in gevolge de lnftructie

voor

Sluiten