Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOHAN van OLDENBARNEVELD

aan z ij n e

ECHTGENOOTE, KINDEREN en KINDSKINDEREN. (*)

i

dierbre Wederhelft en vaderlievend Kroost! Ontvangdeez'jongften groet, nog met mijn hand gefchreeven ! —

Ja: — 't vonnis ligt geveld. — maar, 'k ben den dood getroost: En, zie gerust terug op mijn verloopen leven.

't Geweeten fpreekc mij vrij — en, dit, dit is genoeg. Ik kan zelfs in mijn hart den minden fchijn niet vinden,

Waarom men mij verwees: — ik, grijze man, gedroeg Mij {leeds naar eed en pligt bij vijanden en vrinden! —■

En,

(*) Dceze brief vervat hoofdzakelijk den Inbond van twee bekende brieven van den Vader des Vaderlands, den afgefloofden Staatsman, in zijne laatfte oogenblikken gefchreeven. Zie nader 't Leven vm Ol.knlarnevdd, bladz, 475. tot 504.

Sluiten