Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Verzamiling-van Stukken betrekkelyk tot

$e. 98. ExtraB uiteen brief van de Heeren LrsTEy?~'~ .NON en Brzen, Jmbasfadeurs van. deezen Staat aan het Hof van Frankryk , over het bef uit van het Franfche Hof -om de Provincie van Heiland te [ecureeren tegens eene gedreigde fnvafie der Pruiffifche Troepes'enz. In dato den 27 September 1787,

De Kourier, die naar 't Hof van Londen \gedepecheerd is geweest, om aan zyne Groot-Brittan» hifche Majefteit kennis te geeven van het beduur , yan dit'Kof, om de Provincie van Holland te fecoureeren tegens een' gedreigde invafie der Pruis-1 fifche Troepen , zo als wy de eer hebben gehad by pnze Misfive van den 2often deezer, aanHunHco# Mogenden onder U Hoog Ed. adres te melden, is' van'daar te rug gekomen , én zoude zo wy geïnformeerd zyn, voor antwoord hebben mede gebragt, oat zyne' Groot-Brittannifche Majefteit gaarne met dit Hof zoude blyven concurreeren tot herftelling van de rust en eenigheid in de Republiek, om dat zo zyne Allerchristelyke Majefteit een Corps Troepen na de Grenzen van den Staat deed marcheeren, de belangers van zyn Ryk zouden vorderen, pm zich te Land en ook ter Zee te wapenen, onaangezien het onderling verdrag, waarvan wy by onzen Brief van den 6den , melding hebben gemaakt, en ter dier tyd ook zyn beflag heeft gekreegen, om de Conventie omtrent het houden van een bepaald getal Schepen van Oorlog in de Indien ftiptelvk te doen obferveeren, «n geene meerdere armn'tures ter Zee te doen.

Dit Declaratoir van 't Hof van Londen ïcfiynf 1 eenige ongerustheid te hebben gegeeven , dan ter- ■ wyl de tegenwoordige toeftand van zaaken in de : gélukkige asfopiatie der plaats gehad hebbende ge- ', 'fchillen, het genomene befluit van dit Hof moet; doen vervallen en buiten werkzaamheid houden,, is het te voorzien, dat de goede intelligentien , wel- • ken beide voorfz. Hoven genegen waren te onder- ■ houden, zal kunnen gemaintineerd worden.

1 N 99, •

Sluiten