is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot pb MILIT. JLTvISDICTIË, gsf)

- t.

Edele Mogende Heeren ,

Wat my als Commandant der twee laatste Escadrons van het Regiment Cavallerie van den Lieutenant Generaal Stavenifle Pous betreft t vinde geen zwarigheid zoo lang in deeze Pro-» vintie Guarnifoen houde , dit Formulier, voor zoo ver het de gehoorzaamheid aan de Heeren Staaten of hunne Geauthorifeerdens, de getrouwheid aan, en judicature van deeze Provintie aangaat, ftiptelyk na te komen, en met folemneelen Eede te beveiligen.

Dan wat het Artikel van Patent betreft, Ed. Mog. Heeren,zulks komt my voor, het zy met alle eerbied gezegt,als een zaak van het grootste gewigt, waar aan de overige Bondgenooten ten uitterften geleegen legt, te meer, daar ilc meene zulks by geene derzelver zoo als in deze Provintie word gefuftineert, en wy ter repartitie van een ander ftaan, waarom ik dan ook zivaarigheid maake zonder daar van de behoorlyke kennis te hebben gegeeven, en antwoord bekomen , my hier toe met folemneelen Eede te verbinden, om welke reedenen ik dc vryheid neeme U Ed. Mog. op het aldcreerbiedigft te verzoeken , my tot dien tyd toe uitftcl te willen verleenen , my intuffchén verbindende, tot dat my nader zal hebben verklaard, den inhoud van het zelve in allen deelen na te iiomen,