is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige academieverhandelingen over gewichtige onderwerpen ter opheldering der vaderlandsche historie en rechten [...] te Leiden verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAFLYKE-BEDEN &c. 99

1 len, 't gene de burgers rechtmatig zouden mogen v weigeren ( 23 ).

Maar onaangezien dit alles, geldt het bewys, : uit deze zeer algemeene beginfelen afgeleid, niet met opzicht tot de oude gefteldheid dezer Lan;den (*), want nooit heeft den Graaven het recht toebehoord om eenige fchatting te beveelen , uitgezonderd in hunne eigene Domeinen; zy moesten ze verzoeken, en dus was het geene volkome* me verplichting die op de Burgeren lag, om ze iop te brengen, maar er werd ganfchelyk derzeliver toeftemming vereischt, en zy konden ze in'willigen of weigeren; welk alles uit de gefteld* iheid^van 't Staatsbeftier in die tyden nader opge-

(2S)Pufendorf,V Recht der Natuur en der Volhen , II. B. H. 3. §. XI.

C * ; [De meening is, da: men deze algemeene Staatsbeginfelen niet te onbepaald moet toepasfen op de oude jtStaatsgefteldheid van deze landen, ja zelfs op het ganfche ;iStaat<wezen van Europa in vroegere tyden. Immers uit 'dezelve zoude kunnen volgen, dat de Souverein't rechc 1 heeft om uit kracht zyner Oppermacht die belastingen op :te leggen en te eifchen. Doch dit was in Europa, dit was dn deze landen't geval niet; die werden langs geheel andere regelen beftierd, welke hunnen oorfprong in 't Domaniee:1e, en't daar|uit oorfpronkelyke Leènftelfel aileiden.— De ■ingezetenen waren oorfpronklyk vry van alle lasten, uitgeiizonderd de perfoneele dienften om onder den landheer ten ikryg te trekken. De landheer had zyne eigene goederen en r domeinen, uit welke hy de kosten van onderhoud verplicht was goed te maaken; zoo lang nu die geftrekt hebben, vindt men ook geene voorbeelden vaii zoodanige beden van de ingezeetenen gevraagd. Dit was ook in Frankryk 't ge» eva!, waarom men niet dan zeer laat na en met de 13. en L14. eeuw in Frankryk gewaagd zal vinden van zamenroeIpingen van Generale Siaaten, om als uit 's Volks naam, ia «beden, of Jydes, of Quefla toe te ftemmen. ] G 3