is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen ter bestiering van opregte christenen, bij de tegenwoordige tijdsomstandigheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f]ö Leerrede over

van zelve dat hier het woord geregtigheid, „ alle vrienden van regt en deugd" bedoelt, alle opregte Christenen, dieregtvaardig, zagtmoedig, Godvrugtig, en menschlievend op deze tegenwoordige wereld leven, en zig daar door voor eene volgende en betere bereiden — dezen zullen op die vernieuwde wereld woonen, „ verblijf houden en wel op eene zeer vcreerendc en aangename wijze, en teffens als waare regtvaardigen, die het beeld van de heiligheid, de regtvaardigheid, en goedheid hunnes Makers vertoonen, en overal volmaaktheid en gelukzaligheid verfpreiden, gelijk zij zeiven die, telkens vergroot, genieten — dit zal dan ook eene merkwaardige bijzonderheid zijn, waar door de toekomende aarde zal onderfcheiden wezen van de tegenwoordige ; die meest overal de verblijfplaats is van goddeloosheid en onregt, althans daar de kwaaden verre talrijker zijn dan de Godvrugtigen en deugdzamen, en zoo veel onheils en ellende ftigten dat de brave dikwerf zugt, „ wee mij dat ik in Mefech „ moet woonen!" — daar zal het anders wezen, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen dan niet meer zijn!

e. En nu, „ omtrent dit heerlijk en vertroos„ tend uitzigt verkeert de hope der Christenheid in dit kommervolle leven, en tegen den dag dat de „ Heere zal verfchijnen:" wij verwagten die, zegt Petrus — Hij fpreekt van zig zeiven, en van alle waare Christenen die de verfchijning hunnes zaligmakers lief hebben, en er zig voor bereiden. — En hij bepaalt hunne verwagting tegen dien tijd, dat

d*