is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3* )

reftie, als bij dezelve Misfive zijn vermeld, zich onder het resfort dezer Vergadering mogten bevinden, daarvan aan dat Beftuur opgave te doen, ten einde hetzelve met dezen zal kunnen handelen, conform de Befluiten van het Uitvoerend Bewind van 17 Meij en sa Junij I. k, betrekkelijk de invordering der Wagtcontributiën:

En is btflooten ,deze Extrad Refolutie aanteneemen voor notificatie.

Is geleezen Extract uit de Notulen van het Departementaal Beftuur van den Amftel voornoemd, in dato den I7den dezer, waaiiiit confteert, dat de Burger Pieter Berkman, in de Vergadering van dat Beftuur gerequireerd en verfcheenen zijnde, hem voorgedraagen was de Misfive dezer Vergadering van den isden dezer, houdende kennisgeeving van de weigering van denzelven Burger, om de Commisfie tot Onderzoek naar de rigtige opbrt/ngst van de Geldheffing vaa 4 en 10 percent op zich te neemen, alsmede de Refolutie van den Agent van Finantie, waarbij , ingevolge de Proclamatie van den a^üen Augustus 1.1., Eiemand tot eenigen post geroepen zijnde, zich daarvan mag onttrekken, op poene van in verzsekerde bewaaring te worden genomen, tot ni den Vrede, waarop gemelde P. Berkman hadt te kennen gegeeven; dat hij. niet zo zeer geweigerd hadt den post pp zich te neemen, maar nog nader andwoord uit den Haag verwagtte; als zijnde volkomen onkundig van de opgemelde Aanfchrijving, dan, dat hij dezelve nu gehoord hebbende, geen oogenblik aarsfelde, om daaraan te voldoen , en dus den gemelden post op zich te neemen:

En is beflooten, deze Extract-Refolutie te ftellen in handen van de Commisfie dezer Vergadering, tot de voorzegde Geldheffing, tot informatie.

I Is geleezen Misfive van de Administrative Municipaliteit van Enkhuizen, in datoden i7dendezer, houdende , dat,, daar de toeftand van zaaken binnen die Stad thands wederom zodanig was, dat zij van het Engels ch