is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen fabelen en vertellingen, voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPEELBAL AAN VORSTEN EN CROOTE K. gg

ten doet hooren! waarin men gehoorzaamheid aan billijke wetten, paarde met het voorneemen om niet langer ten fpeeibal aan baldadige dwingelandente (trekken.

Braave NederJandfcbe jeugd! dat zachtaartigheid en menschiijkheid u edeille charaktertrek uitmaaken! — veroorloof u nooit eenige wreedheid! ja zelfs niet in uwe fpelen en vermaa. ken — wat denkbeeld kan men zig van een' jongeling vormen, die vermaak vindt in een weereloos dier, een fchepfe! dat hem geen hinder veroorzaakt, in zijne fpelen te martelen, en het zelve dus tot zijn baldadig vermaak te doen" lijden, en 'teraanopteofferen - voorwaar, men kan gerust het gevolg trekken, dat hij eenen wreeden t mborst heeft; en dat, indien hij eenmaal beitemd is, om over zijne medemenfchen te gebieden, hy ook zo koel en bedaard, als hij thans tot zijn vermaak, fchepfels martelt, die hem met in den weg zijn, ook even zo koel en bedaard, zijn wreedaartig charakter opvolgende -Zijne medemenfchen, die hem hinderen, aan zi£

C 2