is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen fabelen en vertellingen, voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOO HET VOLK VERSTEEKT DIKWERF,ENZ.

nen wraaklust zal opofferen — o jeugd! gevoelt gij deeze gevaarlijke neiging bij u opkomen , onderdruk dezelve dan met geweld, als de grond tot wreedheid in u liggende; leer veeleer vroegtijdig hulde aan de menschheid doen — dit is de eenige ware grond tot alle gezellige deugden — dit is de eenige zuil waarr op waare heldenmoed, waare grootheid van ziel kan rusten

Men hoort het recht van mensch verkonden %

Het wordt verbreid door 't gansch heelal ; Het wordt gepreêkt door duizend monden,

Op dat de jeugd het hooren zal , Daar het hun heil flechts kan bedoelen,'

Dat zij dan door deez' item verrukt 1 Het lang gefchonden recht gevoelen,

Daar waarheid nu het mom afrukt: Dan zal ook bij de nagedachten,

Een edeler gedacht opftaan, Dat deugd en raenschtteid zal betrachten \

Dit fchoon verfchiet lacht ons reeds aant