Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#<[ 263

king op den Godsdienft van Jesus hebben, en met hem in geen rechtftreeks Verband ftaan. Ik fpreeke van Vooroordeelen en Dwaalingen die b. v. de Verklaaring van zommige het Weezen van den Godsdienft niet raakende Zaaken en Plaatzen die in da Schriften van het Oude Verband voorkoomen, die de Natuurkunde, die de Ziektens en andere ons Menfchen treffende ongemakken en Onheilen en derzelver Oorzaaken enz. enz. raaken, en van Jooden en Heidenen geliefkooft en gekoeftert wierden. Uit zoort van Vooroordeelen en Dwaalingen hadde reeds voor de tyden van Christus diepe Wortelen in de harten van Joden en van Heidenen gefchootcn, en zich wyd en zyd uitgebreidt, gelyk ik getoont heb; en iemand kon een goed en braaf Chriften worden, zyn en blyven, al waare het, dat hy omtrent de aangeftipte Zaaken niet ten vollen overeenkomftig met de Waarheid dagte en gevoelde. Maar wat zou er gebeurt zyn , ingevalle de Apoftelen van Jesus het Begin van hun Werk, om Joden en Heidenen tot het Chriftendom te bekeeren, daarmede hadden gemaakt, dat zy alle deeze ingekankerde Vooroordeelen en Dwaalingen, waarmede zy als Leeraars en Wegwyzers ter Zaaligheid, volgens hunne Beftemming, rechtftreeks niets uitftaan hadden, hadden aangetaft

om zy uitterooien? Wat 'er gebeurt zou

zvn? De Apoftelen van Jesus, —dat zou

vaft en zeeker gebeurt zyn. — De Apoftelen van Jesus zouden voor Dwaalleeraars, voor Verleyders van het Volk, voor Ketters uitgekreeten zyn: Elk zou de Verkeering met hen gemydt, en zyne Ooren en zyn Hart voor hunnen Voordrag toegegrendelt en toegenomen

Sluiten