Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£°4 aanmerkingen

hebben , dat 'er de leevende voorwerpen aan zouden kunnen worden gekend en onderfcheiden. Ontwyfelbaar zal dit m de overige vaste lichaamsdeelen mede plaats hebben. Hier van daan dan ook zo veel vreemde , verfchil]ende, ziekten en gebreken, die, van 't Land , Lucht en t Voedlel, afhangen, en wezenlyk aangebooren zyn. Arabie , Syrië, Palestina, zyn van ouds , als Geboorte-landen van de Melaatschheid , bekend. En het fchynt my toe , dat die ziekte, eerst na den zogenaamden Heiligen Uorlog, van daar, in Europa overgebragt, van tyd tot tyd verzagt, en in onze zo bekende Klierziekte veranderd zy. Althans m 't warmst gedeelte van Europa , Italië , Spanje, Frankryk, enz. fchynt zy het meest en het langst,

maar minder in Zweeden, geheerscht te hebben. - Van

de bekende Engelfche Ziekte (Rachitis) der kinderen, die na het verdervelyk misbruik van warme Thee en Koffydrank ontdaan, en dat nog geen 200 jaaren oud is, behoef ik met te bewyzen , dat ze van de Ouderen op de kinderen word .voortgeplant, en zig, in 't tweede of derde jaar, t eerst vertoont. N. tulp zegt: (*) Een verzworen Kanker en ontltoken

oogen zyn befmettelyk. Dat de Kanker een Smetziekte

zou zyn, word van eenigen geloofd ; maar, zo ik meen zonder grond : dat zy een aangebooren Ziekte zou zyn gelyk anderen willen , is mede vry duister, 't Is wel waar , men hoort verhaalen, dat verfcheide menfchen, in dezelfde familie , van de Kanker zouden gefneden zyn : maar naardien onder zes, of meer , van deeze zogenaamde Kanker-Lyders, 'er vermoedelyk geen één geweest zy, die dit kwaad waarlyk gehad hebbe; zo blykt, dat men op al zulke verhaalen niet vertrouwen moet. — Onder de uitwendige aangebooren gebreken zyn 'er , als Haazemonden, Horlvoeten, enz. die, door de veel vermogende Heelkonst, kunnen verbeterd, of geheel weg genomen worden (gelyk boven gezegd is); maar, wie kan dit by inwendige wanordes, en wel met geneesmiddelen, doen ? Men ziet daaglyks, onder meer anderen, dat kinderen, uit een geelen Lever-zieken Vader of Moeder geteeld, ondanks alle hulpmiddelen, vroeg of laat, mede in dezelfde omftandigheid komen. En, nadien 'er veele Smetziekten dagelyks geneezen worden , en men dit, helaas ! van de Kanker, en van veele

- aan-

. (*) Genetsk. Vermaaningen. Aftik. X. bl. 523.

Sluiten