is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reize.

£29

met de Omwenteling, ten aanziene der Natuurlyke Historie, anders gefteld is, dan voorheen. „Dikwyls," zegt onze Schryver op dit ftuk, „heb ik Proefneemingen met „ Dieren voorgeflaagen. Ik zou Holland doorreisd heb? „ ben, van waar ik alle de foorten, die reeds aan de ,, lugtftreek gewend waren , zoude medegebragt hebben; „ ik zou 'er alle onderrigtingen gevraagd hebben, die „ tot haare opkweeking noodig zyn; ik zou my, einde„ lyk, gaarne den leermeester van die nuttige Dieren „ gemaakt hebben ; doch zelfs tot eene bediening van „ dien aart was 'er een befchermheer noodig, en de voor„ fpraak van deezen of geenen hoogen amptenaar , of „ van eenige groote dames, die waari'chynlyk zeer zon„ derling vonden dat een man zynen tyd wilde opofferen „ en eene nieuwigheid 'ging verzinnen om zyn land nut

„ aan te brengen. Het is te dénken, dat men on-

„ der eene vrye Regeering zich meer met het algemee„ ne nut zal bezig, houden , dat de Reizigers beloond „ zullen worden, dat een arme bloed, door liefde tot de ,, weetenfchappen verteerd, niet meer genoodzaakt zal zyn „ zyn goed te verfpillen voor de tydkortingen van een „ hoop verflindende en zotte hommels, en eindelyk dat „ de belooningen en ampten niet altoos het deel zullen „ zyp van zo veele befaamde raadgeevers, maar van de „ geenen die waarlyk gearbeid en nuttige ontdekkingen ,, gedaan hebben."

Gaat dit door, dan is onze Reiziger, in dit vak, tot eene eerfte plaats geregtigd. Nuttige Dier- en Plantkunde fpreit hy, in dit Deel, gelyk in de voorgaande, ten toon. Ten voorbeelde zouden wy kunnen aanvoeren wat hy van het Euphorbium, wat hy van het Rivierpaard zegt, en bovenal van den Kameel-pardel, om welken te zoeken, te vangen en te bewaaren, vaillant zich eene

cnbefchryflyke moeite gaf dit woord onbefchryflyk is

uit onze pen, neen , voor een Schryver als onze

Reiziger is niets van dien aart onbefchryflyk. Men leeze die ftukken, voor ons veel te lang, in 't Werk.

Iets van de Namakafche Bakkelei-Osfen; want zy hebben Draag- of Trek-, en Ryd-Osfen. Den naam ontleenen zy van htt werk waar toe zy beftemd zyn. „ Men ge„ bruikt daar toe," fchryft hy, „de geene die dewoestfte „ en ontembaarfte zyn ; zy dienen in de gcvegten; men „ hitst hen tegen den vyand aan, en als zy dien zien, P 3 „ wor-